Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2009
Date de péremption : 28/12/2009
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
LITUANIE
appel-offre

Travaux de construction, Services de création architecturale

2009/S 246-351794 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
V® "Lietuvos paminklai" (110051791), ŕnipiákió g. 3, attn: Agata
Sokolinskaja, LT-09309 Vilnius. Tel. +370 52731029. E-mail:
a.sokolinskaja@lpaminklai.lt. Fax +370 52724054.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.11.2009, 2009/S
222-319310)
Objet: CPV: 45000000, 71220000.
Travaux de construction.
Services de création architecturale.
Au lieu de: III.2.1) Informacija apie asmenin™ ëkio subjekto sud—tŻ,
Żskaitant reikalavimus d—l Żtraukimo Ż profesinius ar prekybos (verslo)
registrus
1) Rangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba rangovo, kuris yra juridinis
asmuo, vadovas ar ëkin—s bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis™ juridinio asmens vardu sudaryti sandorŻ, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis™
suraáyti ir pasiraáyti rangovo apskaitos dokumentus, neturi neiánykusio ar
nepanaikinto teistumo ir d—l rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
dalyvavim… nusikalstamame susivienijime, jo organizavim… ar vadovavim…
jam, uţ kyáininkavim…, tarpininko kyáininkavim…, papirkim…, sukŤiavim…,
kredito, paskolos ar tikslin—s paramos panaudojim… ne pagal paskirtŻ ar
nustatyt… tvark…, kreditinŻ sukŤiavim…, mokesŤió nesumok—jim…, neteisingó
duomenó apie pajamas, peln… ar turt… pateikim…, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikim…, nusikalstamu bëdu gauto turto Żgijim… ar
realizavim…, nusikalstamu bëdu Żgytó pinigó ar turto legalizavim…, d—l
kitó valstybió rangovó n—ra priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo
nuosprendis uţ 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d—l vieáojo darbó, prekió ir paslaugó pirkimo sutarŤió sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iávardytuose Europos S…jungos
teis—s aktuose apibr—ţtus nusikaltimus - iáraáas iá teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryáió departamento prie Vidaus reikaló ministerijos ar
valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s
nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos uţsienio
áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki pasiëlymó pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Rangovas n—ra bankrutav™s, likviduojamas, su kreditoriais sudar™s
taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos arba jo pad—tis
pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati ar
panaái. Jam n—ra iákelta bankroto byla arba n—ra vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, n—ra siekiama priverstinio likvidavimo
procedëros ar susitarimo su kreditoriais arba jam n—ra vykdomos
analogiákos procedëros pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus:
1) Valstyb—s Żmon—s Registró centro arba atitinkamos uţsienio áalies
institucijos iáduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
patvirtinantis, kad rangovas n—ra bankrutav™s, likviduojamas, jam n—ra
iákelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, n—ra
siekiama priverstinio likvidavimo procedëros ar susitarimo su
kreditoriais, arba iáraáas iá teismo sprendimo, iáduotas ne anksŤiau kaip
30 dienó iki pasiëlymó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas; 2) Rangovo deklaracija,
patvirtinanti, kad rangovas n—ra su kreditoriais sudar™s taikos sutarties,
sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos, arba atitinkamos uţsienio áalies
iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas n—ra su kreditoriais
sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos arba jo
pad—tis pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati
ar panaái, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
áalyje neiáduodamas min—tas dokumentas arba jis neapima visó keliamó
klausimó;
3) Rangovas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra iányk™s ar
panaikintas), d—l rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtin—ms teis—ms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansó sistemai, valstyb—s tarnybai ir vieáiesiems interesams,
iáskyrus 1 punkte iávardytas veikas - iáraáas iá teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryáió departamento prie Vidaus reikaló ministerijos ar
valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s
nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos uţsienio
áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki pasiëlymó pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
4) Rangovas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su mokesŤió mok—jimu -
Valstybin—s mokesŤió inspekcijos iáduotas dokumentas arba valstyb—s Żmon—s
Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uţsienio áalies institucijos dokumentas
(originalas arba patvirtinta kopija), iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó
iki pasiëlymó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
5) Rangovas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
Żmokó mok—jimu - Valstybinio socialinio draudimo Żstaigos iáduotas
dokumentas arba valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uţsienio áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta
kopija), iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki pasiëlymó pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiëlymó pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas;
8) Rangovas turi tur—ti teis™ atlikti statinio projektavimo darbus
(statinió kategorijos: ypatingi statiniai; statinió grup—s: kultëros
paveldo statiniai) - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar
atitinkamos uţsienio valstyb—s institucijos iáduoto atestato, suteikianŤio
teis™ atlikti statinio projektavimo darbus (statinió kategorijos: ypatingi
statiniai; statinió grup—s: kultëros paveldo statiniai), patvirtinta
kopija.
IV.3.4) Pasiëlymó ar praáymó leisti dalyvauti pri—mimo terminas 18.12.2009
(11:00)
Lire: III.2.1) Informacija apie asmenin™ ëkio subjekto sud—tŻ, Żskaitant
reikalavimus d—l Żtraukimo Ż profesinius ar prekybos (verslo) registrus
1) Rangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba rangovo, kuris yra juridinis
asmuo, vadovas ar ëkin—s bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis™ juridinio asmens vardu sudaryti sandorŻ, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis™
suraáyti ir pasiraáyti rangovo apskaitos dokumentus, neturi neiánykusio ar
nepanaikinto teistumo ir d—l rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
dalyvavim… nusikalstamame susivienijime, jo organizavim… ar vadovavim…
jam, uţ kyáininkavim…, tarpininko kyáininkavim…, papirkim…, sukŤiavim…,
kredito, paskolos ar tikslin—s paramos panaudojim… ne pagal paskirtŻ ar
nustatyt… tvark…, kreditinŻ sukŤiavim…, mokesŤió nesumok—jim…, neteisingó
duomenó apie pajamas, peln… ar turt… pateikim…, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikim…, nusikalstamu bëdu gauto turto Żgijim… ar
realizavim…, nusikalstamu bëdu Żgytó pinigó ar turto legalizavim…, d—l
kitó valstybió rangovó n—ra priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo
nuosprendis uţ 30.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d—l vieáojo darbó, prekió ir paslaugó pirkimo sutarŤió sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iávardytuose Europos S…jungos
teis—s aktuose apibr—ţtus nusikaltimus - iáraáas iá teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryáió departamento prie Vidaus reikaló ministerijos ar
valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s
nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos uţsienio
áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki paraiákó pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei paraiákó pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Rangovas n—ra bankrutav™s, likviduojamas, su kreditoriais sudar™s
taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos arba jo pad—tis
pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati ar
panaái. Jam n—ra iákelta bankroto byla arba n—ra vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, n—ra siekiama priverstinio likvidavimo
procedëros ar susitarimo su kreditoriais arba jam n—ra vykdomos
analogiákos procedëros pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus:
1) Valstyb—s Żmon—s Registró centro arba atitinkamos uţsienio áalies
institucijos iáduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
patvirtinantis, kad rangovas n—ra bankrutav™s, likviduojamas, jam n—ra
iákelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, n—ra
siekiama priverstinio likvidavimo procedëros ar susitarimo su
kreditoriais, arba iáraáas iá teismo sprendimo, iáduotas ne anksŤiau kaip
30 dienó iki paraiákó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas
anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiákó pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas; 2) Rangovo deklaracija,
patvirtinanti, kad rangovas n—ra su kreditoriais sudar™s taikos sutarties,
sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos, arba atitinkamos uţsienio áalies
iáduotas dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas n—ra su kreditoriais
sudar™s taikos sutarties, sustabd™s ar apriboj™s savo veiklos arba jo
pad—tis pagal áalies, kurioje jis registruotas, Żstatymus n—ra tokia pati
ar panaái, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
áalyje neiáduodamas min—tas dokumentas arba jis neapima visó keliamó
klausimó;
3) Rangovas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra iányk™s ar
panaikintas), d—l rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir Żsiteis—j™s apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtin—ms teis—ms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansó sistemai, valstyb—s tarnybai ir vieáiesiems interesams,
iáskyrus 1 punkte iávardytas veikas - iáraáas iá teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryáió departamento prie Vidaus reikaló ministerijos ar
valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s
nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos uţsienio
áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija),
iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki paraiákó pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei paraiákó pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
4) Rangovas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su mokesŤió mok—jimu -
Valstybin—s mokesŤió inspekcijos iáduotas dokumentas arba valstyb—s Żmon—s
Registró centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uţsienio áalies institucijos dokumentas
(originalas arba patvirtinta kopija), iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó
iki paraiákó pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau,
taŤiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiákó pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas;
5) Rangovas yra Żvykd™s Żsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
Żmokó mok—jimu - Valstybinio socialinio draudimo Żstaigos iáduotas
dokumentas arba valstyb—s Żmon—s Registró centro Lietuvos Respublikos
Vyriausyb—s nustatyta tvarka iáduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingó institucijó tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uţsienio áalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta
kopija), iáduotas ne anksŤiau kaip 30 dienó iki paraiákó pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iáduotas anksŤiau, taŤiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei paraiákó pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
8) Rangovas turi tur—ti atestat… suteikiantŻ teis™ atlikti statinio
projektavimo darbus (statinió kategorijos: ypatingi statiniai; statinió
grup—s: kultëros paveldo statiniai; projektavimo darbó sritys: sklypo
sutvarkymo (sklypo plano), architektëros, konstrukcijó, vandentiekio ir
nuotekó áalinimo, áildymo, v—dinimo ir oro kondicionavimo,
elektrotechnikos) - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar
atitinkamos uţsienio valstyb—s institucijos iáduoto atestato, suteikianŤio
teis™ atlikti statinio projektavimo darbus (statinió kategorijos: ypatingi
statiniai; statinió grup—s: kultëros paveldo statiniai), patvirtinta
kopija.
IV.3.4) Pasiëlymó ar praáymó leisti dalyvauti pri—mimo terminas 28.12.2009
(14:00)
Autres informations complémentaires
Pakeitimai atitinkamuose konkurso dokumentuose.
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
71220000 - Services de création architecturale 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR