01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 30/09/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées , Services de conception technique

2011/S 161-264705 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr. 20, Sediul
Companiei, attn: Stefana Hangan-Stan, ROUMANIE-610125Piatra Neamã. Tel.
+40 233233340-140. E-mail: office@apaserv.eu, stefana.hangan@apaserv.eu.
Fax +40 233218937.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   6. 8.2011, 2011/S
150-250096)
Au lieu de:
III.1.1) Depozite valorice ßi garanãii solicitate:
III.2.1) Situaãia personalƒ a operatorilor economici, inclusiv cerinãele
referitoare la înscrierea în registrul comerãului sau al profesiei:
III.2.2) Capacitatea economicƒ ßi financiarƒ:
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
VI.3) Alte informaãii:
Lire:
III.1.1) Depozite valorice ßi garanãii solicitate:
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara
ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în
cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Se completeaza formularul 3: scrisoarea de garantie, va fi prezentata, in
original, in limba romana. Scrisoarea de garantie, in original, prezentata
in alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducere autorizata
in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge scrisoarea de
garantie daca ofertantul nu respecta formularul 3 ' garantia de
participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie va fi emisa in numele si
pentru liderul asocierii. Scrisoarea de garantie de participare va purta
mentiunea "emisa în numele asocierii..." valabilitate: 120 zile de la data
limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de
valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada
de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare va fi prelungita de ofertant in mod corespunzator. In cazuri
exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, autoritatea
contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada pentru un
numar de zile care sa nu depaseasca 30 zile.
Scrisoarea de garantie pentru participare poate fi prezentata fie impreuna
cu oferta, fie va fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor. In
situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi
exclus din procedura.
III.2.1) Situaãia personalƒ a operatorilor economici, inclusiv cerinãele
referitoare la înscrierea în registrul comerãului sau al profesiei:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al
firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta
persoana, aceasta va prezenta o împuternicire notariala (formular nr. 4).
Fiecare din documentele de mai jos, va fi prezentat ca document original
sau copie conform cu originalul, valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele emise in alta limba decât romana vor fi prezentate ca
documente originale sau copii conform cu originalul si trebuie sa fie
însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele vor fi emise de catre fiecare dintre operatorii economici, in
cazul unei asocieri/consortiu.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate
stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile înainte de data
deschiderii ofertelor. Toate documentele vor avea pe lânga semnatura,
mentionat in clar numele întreg al reprezentantului legal. Atentie, nu se
folosesc prescurtari.
III.2.2) Capacitatea economicƒ ßi financiarƒ:
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor '
persoane juridice române si persoane juridice straine ' prezentarea si a
altor documente în cazul în care cele nominalizate la alineatul precedent
nu sunt relevante. Pentru situatiile financiare exprimate în alt monede
decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb
comunicata de catre banca Centrala Europeana, pentru anul respectiv
(www.ecb.int).
Documentele sa fie prezentate în original sau în copii conform cu
originalul. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008,
2009 si 2010 vor fi vizate si inregistrate la autoritatile competente în
conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. Pentru
ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010
bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente,
ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de
verificare contabila intocmita la 31.12.2010, insotite de raportul
auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii
dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele
semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile
curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea. Toate
certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate în copie
certificata pentru conformitate cu originalul semnate si stampilate de
catre persoanele autorizate. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri
autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor '
persoane juridice romane si persoane juridice straine ' prezentarea si a
altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent
nu sunt relevante. Valorile vor fi exprimate in lei si/sau euro, la cursul
lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul
respectiv: anul 2008-curs EUR = 3,6827, anul 2009-curs EUR = 4,2348 si
2010-curs EUR =4,2106. Pentru documentele exprimate în alte monede decât
euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata
de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int) pentru anul în care
documentul a fost emis. Pentru anul 2010 se va lua în considerare rata de
schimb comunicata de BCE. Daca, din motive obiective, justificate
corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa
reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul
in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o
împuternicire notariala (formular nr. 4). Documentele emise in alta limba
decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba
româna. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii
economici in cazul unei asocieri/consortiu. Daca o asociere de operatori
economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si profesionala a
ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta de o alta
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre
ofertant si persoana respectiva. In cazul acesta ofertantul isi
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea
acordata, de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea
de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce
asigura sustinerea tehnica trebuie sa faca dovada indeplinirii cerintei
pentru care este invocata sustinerea si nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180
pct.
   5. 1.3 (se vor prezenta formularul nr. 10, formularul 11 si formularul
30.).
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate
stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data
deschiderii ofertelor.
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat in clar numele
întreg al reprezentantului legal. Atentie, nu se folosesc prescurtari.
Documente care sa sustina cerinta. Pentru contractele exprimate in alte
monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de
schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru
anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Pentru anul 2011 se va lua in considerare rata de schimb comunicata de BCE
pentru luna in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Formular 14 Sistemul de Asigurare a Calitatii Certificat în conformitate
cu Standardul pentru asigurarea Calitatii ISO 9001 sau Standardele ISO
transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului.
Certificat în conformitate cu Standardul privind sistemele de management
al mediului ISO 14001 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de
origine a ofertantului care sa îi permita ofertantului sa întocmeasca în
perioada de implementare Planul de Management al Mediului pentru SEAU
Roman;
Certificat în conformitate cu standardul privind managementul securitatii
si sanatatii ocupationale OHSAS 18001 sau standardele ISO transpuse in
legislatia tarii de origine a ofertantului sau documente echivalente
(standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului),
valabile la data depunerii ofertei;
Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru
conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele
autorizate.
Se vor completa:
Formular 15 experienta ca antreprenor/proiectant;
Formular 16 experienta similara;
Formular 17 declaratie privind lista principalelor lucrari executate în
ultimii 5 ani;
Se vor completa:
Formular 18 personalul cheie angajat in contract;
Formular 19 experienta profesionala a personalului cheie.
Nivel specific minim necesar se completeaza cu:
Manager de proiect ' studii superioare tehnice de lunga durata, experienta
generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani, care sa
includa conducerea în calitate de lider sau lider adjunct a proiectarii si
executiei unei statii municipale de epurare ape uzate orasenesti;
Manager adjunct de proiect -studii superioare tehnice de lunga durata,
experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani;
Inginer de proces - studii superioare tehnice de lunga durata, experienta
generala de minim 5 ani si experienta specifica (proiectare / executie
statii de epurare) de minim 3 ani ' care sa includa proiectarea si
executia unei statii municipale de epurare apa uzata orasenesti;
Inginer lucrari civile - studii superioare tehnice de lunga durata in
domeniul constructiilor, experienta generala de minim 5 ani si experienta
specifica indomeniul lucrarilor civile de minim 3 ani.
Inginer de structuri - studii superioare tehnice de lunga durata in
domeniul constructiilor, experienta generala de minim 5 ani si experienta
specifica in domeniul structurilor de minim 3 ani;
Inginer mecanic - studii superioare tehnice de lunga durata, in domeniul
mecanic, experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de
minim 3 ani;
Inginer electric - studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul
electric, experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de
minim 3 ani;
Inginer automatizare SCADA - studii superioare tehnice de lunga durata in
domeniul automatizari - calculatoare, electronica, telecomunicatii,
experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani;
Manager de santier - studii superioare tehnice de lunga durata, experienta
generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani;
Responsabil cu controlul calitatii in constructii - studii superioare
tehnice de lunga durata in domeniul constructiilor, atestat de
specialitate emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, experienta
specifica de minim 3 ani in domeniul controlului calitatii in constructii;
Responsabil tehnic cu executia: studii superioare tehnice de lunga durata
in domeniul constructiilor, atestat tehnico-profesional pentru domeniile:
V ' constructii si amenajari hidrotehnice, IX - constructii edilitare si
de gospodarie comunala.
Pentru fiecare expert cheie propus se va depune:
Curriculum vitae (formularul 19 experienta profesionala a personalului
cheie). Este recomandabil ca fiecare curriculum vitae sa contina maxim 4
pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele
identificate;
Diploma in domeniul corespunzator ' in copie conform cu originalul;
Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - formularul 31 ' in
original;
Atestate/autorizatii in domeniile corespunzatoare pentru responsabil AQ si
responsabil tehnic cu executia - in copie conform cu originalul;
Scrisoare de recomandare semnata de catre beneficiar pentru cel putin un
contract in domeniul solicitat ca experienta specifica in ultimii 5 ani,
in copie conform cu originalul.
Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau ca are
acces nelimitat la echipamentele si utilajele de mai jos:
Macarale' 2 buc;
Excavatoare ' 2 buc; 5 tone < camioane < 20 tone -2 buc;
Camioane < 5 tone -2 buc;
Pompe de turnare beton montate pe sasiu -1 buc;
Camioane de transport pentru beton-1 buc.
Se va completa formular 22'declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Se va completa: formular 20: declaratie privind partea/ partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile si
datele de identificare ale acestora, completata de ofertant/ liderul
Asocierii.
Nota: subcontractorii nominalizati in oferta vor trebui sa se incadreze pe
durata derularii contractului in cota declarata. Orice lucrare, serviciu,
livrare de echipamente care vor aparea in timpul derularii contractului si
nu au fost declarate in oferta vor trebui sa fie achizitionate de catre
antreprenor respectand procedurile specifice achizitiilor publice în
vigoare la data respectiva.
Nivel specific minim necesar:
Ofertantul va face dovada ca detine un atestat în termen de valabilitate
emis de ANRE (sau echivalentul acestuia) pentru proiectarea si executia de
instalatii electrice la tensiuni de joasa si medie tensiune (atestat ANRE
tip B si C2).
Ofertantul va face dovada ca detine:
- Autorizatii valabile ISCIR (sau echivalent) pentru utilajele si
echipamentele cu care va lucra pentru care sunt prevazute aceste cerinte
în legislatia româneasca,
- Autorizatii valabile ISCIR (sau echivalent) pentru sudori emise conform
prescriptiei tehnice PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa
lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat,
în otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de înalta densitate
(PE-HD)", conform anexei 3 a Ordinului nr. 442/12.3.2010 emis de
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din care sa
rezulte mai ales faptul ca ofertantul detine personal atestat sa efectueze
suduri în inox.
Dovada îndeplinirii acestui nivel se va face în mod obligatoriu cu
declaratie pe propria raspundere ca va asigura pe durata de implementare a
contractului suficient personal cu atestarile solicitate si suficiente
echipamente autorizate ca mai sus si cu copie a fiecarui atestat semnata
si stampilata "conform cu originalul" de catre ofertant. Se vor completa:
Formular nr. 32: declaratie privind efectivele medii anuale ale
personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Formular nr. 22: declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari;
Se vor completa:
Formular 15 experienta ca antreprenor/proiectant, formular 16 experienta
similara, formular 17 declaratie privind lista principalelor lucrari
executate în ultimii 5 ani.
Referinta se va prezenta pentru fiecare lucrare de proiectare mentionata.
Experienta similara inseamna proiectarea de lucrari similare cu cele care
fac obiectul prezentului contract. Experienta similara se va dovedi, în
mod obligatoriu, cu copii conform cu originalul ale contractelor de
executie, ale certificarilor de buna executie, ale proceselor verbale de
predare a documentatiei la nivel de PT+DE si copii ale recomandarilor, de
la beneficiarii pentru care au fost executate.
VI.3) Alte informatii:
Daca o asociere de operatori depune o oferta comuna, oferta trebuie sa
cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii
isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea
contractului, ca liderul este imputernicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume
propriu si in numele asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care
participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care
se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata câstigatoare va
legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat
autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate,
ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria
raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate
in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o
anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul
concret de îndeplinire a respectivelor cerinte. Se va completa formularul
nr. 29 declaratie privind îndeplinirea cerintelor de calificare si anexa.
In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are
obligatia de a prezenta/ completa certificatele/ documentele edificatoare,
care probeaza/ confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când
primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens,
in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi
mai mic de 3 zile lucratoare. Informatii detaliate privind reglementarile
care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
munca, securitate si sanatate in munca, se pot obtine de la Inspectoratul
Teritorial de Munca Neamt, www.itmneamt.ro.
Autres informations complémentaires
S-au fƒcut modificƒri în documentele de licitaãie corespunzƒtoare
 
 
C L A S S E    C P V
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
71320000 - Services de conception technique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR