Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 26/10/2009
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction, Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil, Construction de bÔtiments universitaires, Travaux d'Úquipement Úlectrique, Travaux de plomberie

2009/S 187-268195 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
WyŘsza Szko┬a Policji w Szczytnie, ul. Marsza┬ka Jˇzefa Pi┬sudskiego 111,
attn: Marek D┬ugokÖcki, PL-12-100 Szczytno. Tel. +48 896215275. E-mail:
marekd@wspol.edu.pl. Fax +48 896215354.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne, 16.9.2009, 2009/S
178-256124)
Objet: CPV: 45000000, 45200000, 45214400, 45330000, 45310000.
Travaux de construction.
Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil.
Construction de bÔtiments universitaires.
Au lieu de: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi
dotyczůce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
1) spe┬nienie warunkˇw z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─ publicznych,
niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy;
2) prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej - toŘsamej z niniejszym
zamˇwieniem - objÖtej wpisem do w┬a█ciwego rejestru lub ewidencji
dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli przepisy wymagajů wpisu do rejestru lub
zg┬oszenia do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej;
3) posiadanie niezbÖdnego do█wiadczenia w postaci wykonania w okresie
ostatnich 5 lat przed wszczÖciem postÖpowania o udzielenie zamˇwienia
publicznego, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym
okresie, co najmniej trzech zamˇwie─, dotyczůcych wybudowania obiektˇw
uŘyteczno█ci publicznej wraz z infrastrukturů towarzyszůců i o warto█ci
nie mniejszej niŘ kwota 30 000 000 PLN brutto (trzydzie█ci milionˇw
z┬otych); wymieniona kwota dotyczy kaŘdego z wykonanych zamˇwie─.
PowyŘszy warunek musi byç spe┬niony ┬ůcznie przez Wykonawcˇw, ubiegajůcych
siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia (konsorcjum, spˇ┬ka cywilna).
4) udokumentowanie wykonania z naleŘytů staranno█ciů robˇt budowlanych, o
ktˇrych mowa w pkt. 3;
5) dysponowanie odpowiednim pod wzglÖdem kwalifikacji potencja┬em kadrowym
zdolnym do realizacji zamˇwienia, w tym co najmniej jednego kierownika
budowy, oraz kierownikˇw robˇt z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
   7. 7.1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pˇ˙n. zm.) -
prowadzenia robˇt objÖtych zamˇwieniem w zakresie:
a) branŘy budowlanej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze─; z do█wiadczeniem w wykonawstwie
robˇt jako kierownik budowy minimum 5-letnim; wykszta┬cenie wyŘsze '
magister inŘynier budownictwa;
b) branŘy drogowej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci drogowej;
wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
c) branŘy sanitarnej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzůdze─ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociůgowych i kanalizacyjnych bez ogranicze─; wykszta┬cenie
wyŘsze
- inŘynier.
d) branŘy elektrycznej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzůdze─ elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ogranicze─; wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
e) branŘy telekomunikacyjnej: uprawnienia budowlane w specjalno█ci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturů telekomunikacyjnů oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturů towarzyszůců; wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
6) dysponowanie odpowiednim pod wzglÖdem kwalifikacji potencja┬em kadrowym
zdolnym do realizacji zamˇwienia w zakresie instalacji zabezpieczenia,
inteligentnych, sieci i okablowania strukturalnego:
- minimum 1 osoba posiadajůca licencjÖ pracownika zabezpieczenia
technicznego drugiego stopnia (do organizowania i kierowania zespo┬ami
pracownikˇw zabezpieczenia technicznego) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 22.7.1997 r. o ochronie osˇb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.
221 z pˇ˙n. zm.),- minimum 1 osoba posiadajůca uprawnienia i certyfikaty
do realizacji specjalistycznych instalacji AV, tj. - instalacji,
uruchamiania i programowania systemˇw sterowania urzůdzeniami
audiowizualnymi, np. typu AMX, Crestron lub rˇwnowaŘne,
- instalacji, uruchamiania i programowania systemu EIB.
7) zatrudnianie, przeciÖtnie co najmniej 130 pracownikˇw: w kaŘdym
miesiůcu 2008 r. i w kaŘdym miesiůcu I-VIII 2009 r.
W przypadku Wykonawcˇw, ubiegajůcych siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia
postawiony warunek.
Wykonawcy muszů spe┬niaç ┬ůcznie z tym, Ře kaŘdy z Wykonawcˇw oddzielnie
musi wykazaç zatrudnianie co najmniej 65 pracownikˇw w wymaganym okresie.
8) dysponowanie █rodkami finansowymi (w┬asnymi lub zagwarantowanymi przez
bankowe instytucje finansowe
- zdolno█ç kredytowa) w wysoko█ci nie mniejszej niŘ 70 000 000 PLN
(siedemdziesiůt milionˇw z┬otych); w przypadku konieczno█ci przeliczenia
warto█ci z innej waluty zostanie zastosowany █redni kurs NBP z dnia
publikacji og┬oszenia o niniejszym zamˇwieniu publicznym.
9) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno█ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia┬alno█ci gospodarczej
- obejmujůcej wykonanie przedmiotu zamˇwienia ' na sumÖ ubezpieczenia na
kwotÖ nie mniejszů niŘ 40 000 000 PLN (czterdzie█ci milionˇw z┬otych).
10) zaoferowanie minimum 5-letniego okresu gwarancji na oferowane
wykonanie robˇt budowlanych - okres gwarancji podlega ocenie. Okres
gwarancji na zamontowane urzůdzenia zgodnie z kartami gwarancyjnymi
producentˇw urzůdze─;
11) dokonanie wp┬aty wadium w wysoko█ci okre█lonej w SIWZ;
12) osiůgniÖcie przez WykonawcÖ w ciůgu ostatnich trzech lat obrotowych, a
jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - za ten okres,
█redniego rocznego przychodu brutto (wraz z podatkiem VAT 22 %) co
najmniej 160 000 000 PLN (na podstawie 'Rachunku zyskˇw i strat' ' pozycja
'Przychody ze sprzedaŘy i zrˇwnane z nimi'); w przypadku Wykonawcˇw
zagranicznych do obliczenia █redniego przychodu Wykonawca przyjmie █redni
kurs NBP na ostatni dzie─ danego roku obrotowego.
W przypadku Wykonawcˇw, ubiegajůcych siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia
postawiony warunek.
Wykonawcy muszů spe┬niaç ┬ůcznie.

   2.  Ocena spe┬nienia warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw, odbÖdzie siÖ wed┬ug
formu┬y: spe┬nia ' nie spe┬nia, w oparciu o dokumenty, o█wiadczenia i inne
materia┬y do┬ůczone do oferty przez WykonawcÖ.

   3.  Wykonawcy niespe┬niajůcy powyŘszych warunkˇw zostanů przez
Zamawiajůcego wykluczeni z niniejszego postÖpowania lub ich oferty zostanů
odrzucone.

   4.  Na potwierdzenie spe┬niania warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu naleŘy
z┬oŘyç nastÖpujůce dokumenty:
1) o█wiadczenie o spe┬nieniu przez WykonawcÖ warunkˇw okre█lonych w art.22
ust.1 ustawy Pzp, w tym, Ře nie podlega wykluczeniu z postÖpowania na
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp;
2) aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru albo aktualne za█wiadczenie o
wpisie do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli odrÖbne przepisy
wymagajů wpisu do rejestru lub zg┬oszenie do ewidencji dzia┬alno█ci
gospodarczej, wystawione nie wcze█niej niŘ na 6 miesiÖcy przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert;
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu do sk┬adania ofert;
5) aktualne za█wiadczenia w┬a█ciwego naczelnika urzÖdu skarbowego oraz
w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu
Ubezpiecze─ Spo┬ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┬ecznego
potwierdzajůce odpowiednio, Ře.
Wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw, op┬at oraz sk┬adek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spo┬eczne,lub za█wiadczenia, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu - wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 22.10.2009 (23:59)
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu: 23.10.2009 (08:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 23.10.2009 (09:00)
Lire: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce
wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
1) spe┬nienie warunkˇw z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─ publicznych,
niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy;
2) prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej - toŘsamej z niniejszym
zamˇwieniem - objÖtej wpisem do w┬a█ciwego rejestru lub ewidencji
dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli przepisy wymagajů wpisu do rejestru lub
zg┬oszenia do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej;
3) posiadanie niezbÖdnego do█wiadczenia w postaci wykonania w okresie
ostatnich 5 lat przed wszczÖciem postÖpowania o udzielenie zamˇwienia
publicznego, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym
okresie, co najmniej trzech zamˇwie─, dotyczůcych wybudowania obiektˇw
uŘyteczno█ci publicznej wraz z infrastrukturů towarzyszůců i o warto█ci
nie mniejszej niŘ kwota 30 000 000 PLN brutto (trzydzie█ci milionˇw
z┬otych); wymieniona kwota dotyczy kaŘdego z wykonanych zamˇwie─.
PowyŘszy warunek musi byç spe┬niony ┬ůcznie przez Wykonawcˇw, ubiegajůcych
siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia (konsorcjum, spˇ┬ka cywilna).
4) udokumentowanie wykonania z naleŘytů staranno█ciů robˇt budowlanych, o
ktˇrych mowa w pkt. 3;
5) dysponowanie odpowiednim pod wzglÖdem kwalifikacji potencja┬em kadrowym
zdolnym do realizacji zamˇwienia, w tym co najmniej jednego kierownika
budowy, oraz kierownikˇw robˇt z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
   7. 7.1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pˇ˙n. zm.) -
prowadzenia robˇt objÖtych zamˇwieniem w zakresie:
a) branŘy budowlanej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze─; z do█wiadczeniem w wykonawstwie
robˇt jako kierownik budowy minimum 5-letnim; wykszta┬cenie wyŘsze '
magister inŘynier budownictwa;
b) branŘy drogowej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci drogowej;
wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
c) branŘy sanitarnej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzůdze─ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociůgowych i kanalizacyjnych bez ogranicze─; wykszta┬cenie
wyŘsze
- inŘynier.
d) branŘy elektrycznej: - uprawnienia budowlane w specjalno█ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzůdze─ elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ogranicze─; wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
e) branŘy telekomunikacyjnej: uprawnienia budowlane w specjalno█ci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturů telekomunikacyjnů oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturů towarzyszůců; wykszta┬cenie wyŘsze ' inŘynier;
6) dysponowanie odpowiednim pod wzglÖdem kwalifikacji potencja┬em kadrowym
zdolnym do realizacji zamˇwienia w zakresie instalacji zabezpieczenia,
inteligentnych, sieci i okablowania strukturalnego:
- minimum 1 osoba posiadajůca licencjÖ pracownika zabezpieczenia
technicznego drugiego stopnia (do organizowania i kierowania zespo┬ami
pracownikˇw zabezpieczenia technicznego) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 22.7.1997 r. o ochronie osˇb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.
221 z pˇ˙n. zm.),- minimum 1 osoba posiadajůca uprawnienia i certyfikaty
do realizacji specjalistycznych instalacji AV, tj. - instalacji,
uruchamiania i programowania systemˇw sterowania urzůdzeniami
audiowizualnymi, np. typu AMX, Crestron lub rˇwnowaŘne,
- instalacji, uruchamiania i programowania systemu EIB.
7) zatrudnianie, przeciÖtnie co najmniej 130 pracownikˇw: w kaŘdym
miesiůcu 2008 r. i w kaŘdym miesiůcu I-VIII, 2009 r.
W przypadku Wykonawcˇw, ubiegajůcych siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia
postawiony warunek.
Wykonawcy muszů spe┬niaç ┬ůcznie z tym, Ře kaŘdy z Wykonawcˇw oddzielnie
musi wykazaç zatrudnianie co najmniej 65 pracownikˇw w wymaganym okresie.
8) dysponowanie █rodkami finansowymi (w┬asnymi lub zagwarantowanymi przez
bankowe instytucje finansowe
- zdolno█ç kredytowa) w wysoko█ci nie mniejszej niŘ 70 000 000 PLN
(siedemdziesiůt milionˇw z┬otych); w przypadku konieczno█ci przeliczenia
warto█ci z innej waluty zostanie zastosowany █redni kurs NBP z dnia
publikacji og┬oszenia o niniejszym zamˇwieniu publicznym.
9) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno█ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia┬alno█ci gospodarczej
10) zaoferowanie minimum 5-letniego okresu gwarancji na oferowane
wykonanie robˇt budowlanych - okres gwarancji podlega ocenie. Okres
gwarancji na zamontowane urzůdzenia zgodnie z kartami gwarancyjnymi
producentˇw urzůdze─;
11) dokonanie wp┬aty wadium w wysoko█ci okre█lonej w SIWZ;
12) osiůgniÖcie przez WykonawcÖ w ciůgu ostatnich trzech lat obrotowych, a
jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - za ten okres,
█redniego rocznego przychodu brutto (wraz z podatkiem VAT 22 %) co
najmniej 160 000 000 PLN (na podstawie 'Rachunku zyskˇw i strat' ' pozycja
'Przychody ze sprzedaŘy i zrˇwnane z nimi'); w przypadku Wykonawcˇw
zagranicznych do obliczenia █redniego przychodu Wykonawca przyjmie █redni
kurs NBP na ostatni dzie─ danego roku obrotowego.
W przypadku Wykonawcˇw, ubiegajůcych siÖ wspˇlnie o udzielenie zamˇwienia
postawiony warunek.
Wykonawcy muszů spe┬niaç ┬ůcznie.

   2.  Ocena spe┬nienia warunkˇw wymaganych od Wykonawcˇw, odbÖdzie siÖ wed┬ug
formu┬y: spe┬nia ' nie spe┬nia, w oparciu o dokumenty, o█wiadczenia i inne
materia┬y do┬ůczone do oferty przez WykonawcÖ.

   3.  Wykonawcy niespe┬niajůcy powyŘszych warunkˇw zostanů przez
Zamawiajůcego wykluczeni z niniejszego postÖpowania lub ich oferty zostanů
odrzucone.

   4.  Na potwierdzenie spe┬niania warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu naleŘy
z┬oŘyç nastÖpujůce dokumenty:
1) o█wiadczenie o spe┬nieniu przez WykonawcÖ warunkˇw okre█lonych w art.22
ust.1 ustawy Pzp, w tym, Ře nie podlega wykluczeniu z postÖpowania na
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp;
2) aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru albo aktualne za█wiadczenie o
wpisie do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli odrÖbne przepisy
wymagajů wpisu do rejestru lub zg┬oszenie do ewidencji dzia┬alno█ci
gospodarczej, wystawione nie wcze█niej niŘ na 6 miesiÖcy przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert;
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu do sk┬adania ofert;
5) aktualne za█wiadczenia w┬a█ciwego naczelnika urzÖdu skarbowego oraz
w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu
Ubezpiecze─ Spo┬ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┬ecznego
potwierdzajůce odpowiednio, Ře.
Wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw, op┬at oraz sk┬adek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spo┬eczne,lub za█wiadczenia, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu - wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert.

   5.  JeŘeli Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w ust.4 pkt
2, 4 i 5 ' sk┬ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktˇrym ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at lub sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne lub zdrowotne albo Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie.

   6.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w ust. 5 lit. a i c powinny byç wystawione
nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
Dokument, o ktˇrym mowa w ust. 5 lit. b powinien byç wystawiony nie
wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.

   7.  JeŘeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktˇrym Wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w ust. 4 pkt 3 oraz w ust. 5, zastÖpuje siÖ je dokumentem
zawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem
sůdowym, administracyjnym albo samorzůdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktˇrym Wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania.
Przepisy ust. 6 odno█nie terminˇw stosuje siÖ odpowiednio.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 23.10.2009 (23:59)
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu: 26.10.2009 (08:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.10.2009 (09:00)
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45214400 - Construction de bÔtiments universitaires 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45330000 - Travaux de plomberie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR