Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 06/10/2010
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction , Travaux de préparation de chantier , Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2010/S 175-266437 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Poznaniu, ul.
Siemiradzkiego 5a, attn: Áucja Algusiewicz ' w sprawach procedury
przetargowej;, POLOGNE-60-763PoznaÄ. Tel. +48 618668821. E-mail:
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl. Fax +48 618646369.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 9.2010, 2010/S
172-263251)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Zakres inwestycji obejmuje:
Budow™:
- drogi ekspresowej ' 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na
dÂugoÛci 5,3 km,
- w™zÂa Kobylniki na przeci™ciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowoÛci
Kobylniki.
Z projektowan… drog… krajow… nr S11.
- obiektów inüynierskich:
MS 11- most w projektowanej obwodnicy zachodniej m. Poznania.
W ci…gu drogi krajowej S11 i drogi dojazdowej. Most przekracza rzek™
Samic™.
WD 12- wiadukt zlokalizowany nad drog… krajow… nr S11 na odcinku ZÂotkowo
- autostrada A2 w ci…gu drogi wojewódzkiej nr 184.
WD 13- dwuprz™sÂowy wiadukt drogowy, zlokalizowany w ci…gu drogi
powiatowej nr 2421 PoznaÄ - Sady, przekraczaj…cej zachodni… obwodnic™
Poznania,
- dróg dojazdowych o Â…cznej dÂugoÛci 5 492,93 m,
- drogi poprzecznej o dÂugoÛci 685,48 m,
- urz…dzeÄ odwadniaj…cych i odprowadzaj…cych wody deszczowe,
- zabezpieczeÄ akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy po obu jej stronach o Â…cznej dÂugoÛci 9 574,29 m,
- przejÛcie przez ropoci…g 'PrzyjaúÄ' w km 8+883,76 i 8+914,26.
Wykonanie:
- zdj™cia humusu: 114715m3,
- wzmocnienia podÂoüa,
- robót ziemnych:
Wykop: 72 805 m3.
Nasyp: 303 008 m3.
- humusowania: 126 969 m2,
- zieleni drogowej.
Przebudow™:
- urz…dzeÄ wodno- kanalizacyjnych,
- urz…dzeÄ melioracyjnych,
- sieci gazowych (ciÛnienie: niskie, Ûrednie, wysokie),
- urz…dzeÄ elektrycznych (napi™cia: niskie, Ûrednie),
- urz…dzeÄ teletechnicznych,
- urz…dzeÄ kolejowych.
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Zakres inwestycji obejmuje:
Budow™:
- drogi ekspresowej ' 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na
dÂugoÛci,
- w™zÂa Kobylniki na przeci™ciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowoÛci
Kobylniki z projektowan… drog… krajow… nr S11,
- obiektów inüynierskich:
MS 11- most w projektowanej obwodnicy zachodniej m. Poznania.
W ci…gu drogi krajowej S11 i drogi dojazdowej. Most przekracza rzek™
Samic™.
WD 12- wiadukt zlokalizowany nad drog… krajow… nr S11 na odcinku ZÂotkowo
- autostrada A2 w ci…gu drogi wojewódzkiej nr 184.
WD 13- dwuprz™sÂowy wiadukt drogowy, zlokalizowany w ci…gu drogi
powiatowej nr 2421 PoznaÄ - Sady, przekraczaj…cej zachodni… obwodnic™
Poznania,
- dróg dojazdowych,
- drogi poprzecznej,
- urz…dzeÄ odwadniaj…cych i odprowadzaj…cych wody deszczowe,
- zabezpieczeÄ akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy po obu jej stronach,
- przejÛcie przez ropoci…g 'PrzyjaúÄ'.
Wykonanie:
- zdj™cia humusu,
- wzmocnienia podÂoüa,
- robót ziemnych wykopów i nasypów,
- humusowania:
- zieleni drogowej.
Przebudow™:
- urz…dzeÄ wodno-kanalizacyjnych,
- urz…dzeÄ melioracyjnych,
- sieci gazowych (ciÛnienie: niskie, Ûrednie, wysokie),
- urz…dzeÄ elektrycznych (napi™cia: niskie, Ûrednie),
- urz…dzeÄ teletechnicznych,
- urz…dzeÄ kolejowych.
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR