Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/02/2011
Date de péremption : 17/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction , Travaux de préparation de chantier , Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement , Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier , Travaux de fouille et de terrassement , Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil , Ouvrages d'art et de génie civil , Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages , souterrains , Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et , d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; , travaux de nivelage , Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de , lignes électriques , Ouvrages annexes de pipelines et de câbles , Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de , routes

2011/S 39-062810 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miasto Katowice, ul. MÂyÄska 4, POLOGNE-40-098Katowice. Tel. +48 322593302
Fax +48 322593303.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 2.2011, 2011/S
23-037053)
Au lieu de:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj™ zamawiaj…c…:
ZP/23/IN/11.
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna: I.2.B.b.
Osoba proponowana do peÂnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych.
Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnoÛci drogowej, bez ograniczeÄ, odpowiadaj…ce wymaganiom okreÛlonym
w ustawie - Prawo Budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
Minimalne doÛwiadczenie - udzia w realizacji co najmniej dwóch zadaÄ
obejmuj…cych budow™ lub przebudow™ dróg ulic klasy Z2/2 o wartoÛci co
najmniej 40 000 000 PLN brutto Â…cznie, na stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika Robót Drogowych.
I.2B.c.
Osoba proponowana do peÂnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych.
Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnoÛci mostowej, bez ograniczeÄ, odpowiadaj…ce wymaganiom okreÛlonym
w ustawie - Prawo Budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
Minimalne doÛwiadczenie - udzia w realizacji co najmniej dwóch zadaÄ
obejmuj…cych budow™ wiaduktów drogowych o wartoÛci co najmniej 4 000 000
PLN brutto Â…cznie i rozpi™toÛci 20m kaüdy, na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika Robót Mostowych.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 15.3.2011
(8:30).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 15.3.2011 (8:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.3.2011 (09:00).
Lire:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj™ zamawiaj…c…:
BZP.271.1.23.2011.
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna: I.2.B.b.
Osoba proponowana do peÂnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych.
Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnoÛci drogowej, bez ograniczeÄ, odpowiadaj…ce wymaganiom okreÛlonym
w ustawie - Prawo Budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
Minimalne doÛwiadczenie - udzia w realizacji co najmniej dwóch zadaÄ
obejmuj…cych budow™ lub przebudow™ dróg ulic klasy co najmniej Z2/2 o
wartoÛci 20 000 000 PLN brutto kaüde, na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót Drogowych.
I.2B.c.
Osoba proponowana do peÂnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych.
Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalnoÛci mostowej, bez ograniczeÄ, odpowiadaj…ce wymaganiom okreÛlonym
w ustawie - Prawo Budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
Minimalne doÛwiadczenie - udzia w realizacji co najmniej dwóch zadaÄ
obejmuj…cych budow™ obiektów Mostowych o wartoÛci co najmniej 4 000 000
PLN brutto kaüde i rozpi™toÛci co najmniej 20m kaüdy, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 17.3.2011
(08:30).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 17.3.2011 (08:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.3.2011 (09:00).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR