Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 14/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de rénovation de ponts, Travaux de drainage et travaux de surface, Travaux de revêtement de routes, Travaux d'application de revêtements anticorrosion, Services divers d'entretien et de réparation, Réalisation et entretien d'espaces verts, Services d'enlèvement des mauvaises herbes, Services des eaux usées, Services de curage des égouts, Services de voirie, Services de déneigement, Services de déverglaçage, Services divers

2009/S 155-225231 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Bohaterów Warszawy 33,
attn: Alicja Rybak, Aleksandra ZieliÄska, PL-70-340 Szczecin. Tel. +48
914325391 / 914325371. E-mail: azielinska@szczecin.gddkia.gov.pl. Fax +48
914325323.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   7. 8.2009, 2009/S
150-219886)
Objet: CPV: 90620000, 90630000, 45233220, 45232451, 90470000, 90611000,
90400000, 98300000, 50800000, 77310000, 77312000, 45221119, 45442200.
Services de déneigement.
Services de déverglaçage.
Travaux de revêtement de routes.
Au lieu de: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

   1.  Wykonawca przyst™puj…c do przetargu jest obowi…zany wnieÛ‡ wadium w
wysokoÛci 500,00 PLN

   2.  Wadium musi by‡ wniesione przed upÂywem terminu skÂadania ofert w
jednej lub kilku nast™puj…cych formach, w zaleünoÛci od wyboru
Wykonawcy:
a. pieni…dzu, przelewem na rachunek bankowy: w Kredyt Bank S.A. II/O
Szczecin nr 64 1500 1722 1217 2002
0326 0000

   5.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowi…zany jest do wniesienia
zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy na kwot™ stanowi…c… 5 %
zaoferowanej ceny w jednej lub kilku nast™puj…cych formach (do wyboru):
a. pieni…dzu, przelewem na wskazany przez Zamawiaj…cego rachunek bankowy
Nr 79 1500 1722 1217 2002 0296 0000.
Lire: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

   1.  Wykonawca przyst™puj…c do przetargu jest obowi…zany wnieÛ‡ wadium w
wysokoÛci 500,00 PLN

   2.  Wadium musi by‡ wniesione przed upÂywem terminu skÂadania ofert w
jednej lub kilku nast™puj…cych formach, w zaleünoÛci od wyboru
Wykonawcy:
a. pieni…dzu, przelewem na rachunek bankowy: w Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Szczecin nr 26 1130
1176 0022 2100 4320 0006

   5.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowi…zany jest do wniesienia
zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy na kwot™ stanowi…c… 5 %
zaoferowanej ceny w jednej lub kilku nast™puj…cych formach (do wyboru):
a. pieni…dzu, przelewem na wskazany przez Zamawiaj…cego rachunek bankowy
Nr 53 1130 1176 0022 2100 4320 0005.
Autres informations complémentaires
Zamawiaj…cy przewiduje udzielenie zamówieÄ uzupeÂniaj…cych do 50 %
wartoÛci zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
 
 
C L A S S E    C P V
45221119 - Travaux de rénovation de ponts 
45232451 - Travaux de drainage et travaux de surface 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45442200 - Travaux d'application de revêtements anticorrosion 
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation 
90611000 - Services de voirie 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
98300000 - Services divers 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes 
90400000 - Services des eaux usées 
90470000 - Services de curage des égouts 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR