01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 30/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Trousses mÈdicales

2016/S 242-441083 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Trousses mÈdicales 2016/S 242-441083 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Or?owskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 Warszawa 00-416 Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia TÈlÈphone: +48 225841110 Courriel: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl Fax: +48 225841109 Code NUTS: PL127 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://szpital-orlowskiego.pl http://szpital-orlowskiego.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://szpital-orlowskiego.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw narz?dzi do zabiegÛw bariatrycznych na okres 24 miesi?cy.
NumÈro de rÈfÈrence: 101/8/2016
II.1.2) Code CPV principal 33141620
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa zestawÛw narz?dzi do zabiegÛw bariatrycznych na okres 24 miesi?cy. Opis: SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa za??cznik nr
   2. 
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL1
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zestawÛw narz?dzi do zabiegÛw bariatrycznych na okres 24 miesi?cy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy zawiera za??cznik nr
   2. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji dostaw cz??ciowych / PondÈration: 97 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 3
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy
   1.  spe?niaj warunki w zakresie:
   1. 1. Zdolno?ci technicznych i zawodowych. Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej dostawy odpowiadaj?cej swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owe wymagania zosta?y zawarte w pkt. III.1.3) niniejszego og?oszenia
   2.  nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. II. Wykaz o?wiadcze lub dokumentÛw, potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz innych wymaganych dokumentÛw
   1.  W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu ñ nale?y przed?o?y wraz z ofert Aktualny na dzie sk?adania ofert JEDZ
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw przez WykonawcÛw zgodnie z art. 26 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiaj?cego:
   2. 1 Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
   2. 2 Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 3 Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 4 Informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
I O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki w zakresie: Zdolno?ci technicznych i zawodowych a) Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej dostawy odpowiadaj?cej swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamÛwienia dla zadania o warto?ci brutto nie mniejszej ni 400 000 PLN rocznie. II Wykaz dokumentÛw przedmiotowych, potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy, odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiajacego sk?adanych przez WykonawcÛw zgodnie z art. 26 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiajacego: 1 O?wiadczenie ñ dotyczy wyrobÛw O?wiadczenie Wykonawcy, ?e posiada dokumenty dopuszczaj?ce produkty do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, a tak?e o?wiadczenie, i na ka?de ??danie Zamawiaj?cego przedstawi dokumenty potwierdzaj?ce to o?wiadczenie ñ sporz?dzone wed?ug wzoru stanowi?cego ñ za??cznik nr 5 do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2b ppkt 1).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 022-034609
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 30/12/2016 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 30/12/2016 Heure locale: 11:00 Lieu:
SPSK im. prof. W Or?owskiego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Dzia ZamÛwie Publicznych pok. D001.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
24 m-cy.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 15 000 PLN. SzczegÛ?owe warunki odno?nie wnoszenia wadium okre?lono w pkt 9 SIWZ: II.
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt. III.1.1) ppkt II.2 niniejszego og?oszenia sk?ada dokumenty wskazane w paragrafie 7 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia
   2.  O?wiadczenie o przynale?no?ci lub nie, do grupy kapita?owej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamÛwie publicznych W przypadku z?o?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci do grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu. ó o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) ñ za??cznik nr
   4. 
   3.  Inne wymagane dokumenty: 1) Wype?niony formularz ofertowy ñ za??cznik nr 1 2) Wype?niony formularz asortymentowo-cenowy ñ za??cznik nr 2 3) Zobowi?zanie: Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych. Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia. Przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby wykonania zamÛwienia powinno uwzgl?dnia nast?puj?ce informacje dotycz?ce: 1) zakresu dost?pnych wykonawcy zasobÛw innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobÛw innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego; 3) zakresu i okresu udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktÛrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, ktÛrych wskazane zdolno?ci dotycz?. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumentÛw wymienionych w pkt. III.1.1) ppkt II.2 niniejszego og?oszenia. Postanowienia dotycz?ce WykonawcÛw, ktÛrzy maj siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje si odpowiednio. 4) Orygina lub po?wiadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzaj?cego uprawnienia osÛb podpisuj?cych ofert (pe?nomocnictwa), o ile nie wynikaj one z przepisÛw prawa lub innych dokumentÛw rejestrowych za??czonych do oferty. 5) Potwierdzenie wp?aty wadium 6) Informacja o podwykonawcach 7) SzczegÛ?owe wymagania Zamawiaj?cego w zakresie o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia okre?lono w pkt 7 SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587802 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Terminy na wniesienie odwo?ania okre?la art. 182 ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie: 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 3 ppkt 1) i 2) powy?ej wnosi si?: 3) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 5) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR