Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 22/09/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Turbines et moteurs , Turbines à gaz , Conception de modèles , Systèmes de récupération de chaleur

2011/S 161-264598 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
GÂówny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, attn: Piotr HachuÂa,
POLOGNE-40-166Katowice. Tel. +48 322592647. E-mail: phachula@gig.eu. Fax
+48 322585997.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.8.2011, 2011/S
156-259750)
Au lieu de:
III.1.3) Forma prawna, jak… musi przyj…‡ grupa wykonanwców, której
zostanie udzielone zamówienie: -.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.9.2011
Lire:
III.1.3) Forma prawna, jak… musi przyj…‡ grupa wykonanwców, któreej
zostanie udzielone zamówienie:

   1.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj…cy si™ o udzielenie zamówienia zobowi…zani
s… do zÂoüenia wraz z ofert… peÂnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie zamówienia.

   2.  W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy
okreÛlonemu w art. 23, ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiaj…cy przed podpisaniem
umowy zaü…da zÂoüenia umowy reguluj…cej wspóÂprac™ tych Wykonawców.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.9.2011 (12:15)
 
 
C L A S S E    C P V
42110000 - Turbines et moteurs 
42112300 - Turbines à gaz 
44622000 - Systèmes de récupération de chaleur 
79930000 - Conception de modèles 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR