Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 27/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Véhicules de lutte contre l'incendie

2009/S 201-288427 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Komenda Miejska PaÄstwowej Straüy Poüarnej w Kielcach, ul. Sandomierska
81/83, attn: Artur Potrzeszcz, PL-25-324 Kielce. Tel. +48 413693010.
E-mail: km@straz.kielce.pl. Fax +48 413693015.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.7.2009, 2009/S
137-200189)
Objet: CPV: 34144210.
Véhicules de lutte contre l'incendie.
Procédure incomplèteLa procédure de passation a été interrompue.Autres
informations complémentaires
Kielce, dnia 15.10.2009 r.
Nr sprawy: MT-2370/2/09.
Uniewaünienie post™powania.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówieÄ publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z
póún. zm.) Komendant Miejski PaÄstwowej Straüy Poüarnej w Kielcach
uniewaünia post™powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw™
jednego fabrycznie nowego samochodu z drabin… automatyczn… o wysokoÛci
ratowniczej 37 m (SD-37) dla Komendy Miejskiej PaÄstwowej Straüy Poüarnej
w Kielcach.
OgÂoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urz™dowym Unii
Europejskiej w dniu 21.7.2009 r. pod numerem 2009/S 137'200189.
Uzasadnienie:
W post™powaniu na dostaw™ jednego fabrycznie nowego samochodu z drabin…
automatyczn… o wysokoÛci ratowniczej 37 m (SD-37) dla Komendy Miejskiej
PaÄstwowej Straüy Poüarnej w Kielcach w dniu
   4. 8.2009 r. firma Fire Max
Sp. z o.o. z siedzib… w Warszawie wniosÂa protest na czynnoÛci
zamawiaj…cego polegaj…ce na:
1) nie opublikowaniu SIWZ wraz z ogÂoszeniem o zamówieniu i ustaleniu
niewÂaÛciwego z przepisami terminu skÂadania ofert,
2) ograniczeniu kr™gu wykonawców mog…cych zrealizowa‡ zamówienie do jednej
firmy dysponuj…cej podporami wysuwanymi poziomo (system H) i czterema
wejÛciami do kosza ratowniczego drabiny. Zamawiaj…cy protest oddaliÂ
pismem z dnia 11.8.2009 r. W tej sytuacji firma Fire Max Sp z o.o. z
siedzib… w Warszawie w dniu 21.8.2009 r. wniosÂa odwoÂanie do Prezesa
Urz™du ZamówieÄ Publicznych w zakresie pkt. 2 b™d…cego przedmiotem
protestu. W post™powaniu odwoÂawczym Krajowa Izba OdwoÂawcza uwzgl™dniÂa
odwoÂanie strony i nakazaÂa dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (Wyrok z dnia
   7. 10.2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1259/09).
W post™powaniu wpÂyn™Âa jedna oferta, waüna, któr… zamawiaj…cy otworzy w
dniu okreÛlonym w siwz tj. 27.8.2009 r. W zwi…zku z tocz…c… si™ procedur…
odwoÂawcz… zamawiaj…cy nie rozstrzygn… post™powania i nie zawar umowy na
dostaw™ przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji zawarta umowa na
podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp byÂaby niewaüna.
W zwi…zku z powyüszym zamawiaj…cy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp uniewaüni post™powanie.
Komendant Miejski PaÄstwowej Straüy Poüarnej w Kielcach st. bryg. Ryszard
K™piÄski.
Otrzymuj…:

   1.  Fire Max Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa

   2.  Stolarczyk MirosÂaw PUH, ul. Úciegiennego 268A, 25-116 Kielce
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR