01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2010
Date de péremption : 19/10/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Vente de billets de voyages à forfait. Services de voyages.

2010/S 194-296656 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Services
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. ul. Lubelska 1 Attn: Ewa Cichocka, Boüena Sosnowska 03-802 Warszawa POLOGNE Téléphone +48 224738468 / 224737353 Courrier électronique (e-mail): przetargi@mazowieckie.com.pl Fax +48 224737518 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice www.mazowieckie.com.pl Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 63512000, 63515000 Description Vente de billets de voyages à forfait. Services de voyages. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ UsÂuga agencyjnej sprzedaüy biletów kolejowych na przystanku osobowym Grodziszcze Mazowieckie
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Przedmiotem zamówienia jest agencyjna sprzedaü biletów oraz udzielanie informacji kolejowej na przystanku osobowym Grodziszcze Mazowieckie.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 63512000, 63515000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1)sprzedaü z kas fiskalnych rrPOS biletów kolejowych na przejazd w komunikacji krajowej,
 2)udzielanie informacji kolejowej w zakresie rozkÂadu jazdy poci…gów, Prawa przewozowego, taryf i innych regulacji prawnych dotycz…cych odprawy podróünych,
 3)dokonywanie uzasadnionych zwrotów naleünoÛci za cz™Ûciowo lub caÂkowicie niewykorzystane bilety na przejazd w komunikacji krajowej,
 4)prowadzenie rachunkowoÛci i sprawozdawczoÛci statystycznej ze sprzedaüy biletów,
 5)utrzymanie porz…dku w pomieszczeniach wykonywania umowy,
 6)przekazywanie wpÂywów ze sprzedaüy biletów - jeden raz w tygodniu za poÛrednictwem banku lub poczty,
 7)wykonywanie dodatkowych czynnoÛci niezb™dnych do wÂaÛciwego wykonywania przedmiotu umowy, poprzez oznaczenie dni i godzin sprzedaüy biletów, dostosowanie wizerunku pomieszczenia do wymogów Zamawiaj…cego (np. pomalowanie okienka kasowego i wn™trza pomieszczenia w kolorach ustalonych z Zamawiaj…cym).
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du 12.11.2010 jusqu'au 30.11.2012 LOT n° 2 INTITULÉ UsÂuga agencyjnej sprzedaüy biletów kolejowych oraz udzielanie informacji na przystanku osobowym Halinów
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Przedmiotem zamówienia jest agencyjna sprzedaü biletów oraz udzielanie informacji kolejowej na przystanku osobowym Halinów.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 63512000, 63515000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1)sprzedaü z kas fiskalnych rrPOS biletów kolejowych na przejazd w komunikacji krajowej,
 2)udzielanie informacji kolejowej w zakresie rozkÂadu jazdy poci…gów, Prawa przewozowego, taryf i innych regulacji prawnych dotycz…cych odprawy podróünych,
 3)dokonywanie uzasadnionych zwrotów naleünoÛci za cz™Ûciowo lub caÂkowicie niewykorzystane bilety na przejazd w komunikacji krajowej,
 4)prowadzenie rachunkowoÛci i sprawozdawczoÛci statystycznej ze sprzedaüy biletów,
 5)utrzymanie porz…dku w pomieszczeniach wykonywania umowy,
 6)przekazywanie wpÂywów ze sprzedaüy biletów - dwa razy w tygodniu za poÛrednictwem firmy konwojuj…cej wartoÛci pieni™üne,
 7)wykonywanie dodatkowych czynnoÛci niezb™dnych do wÂaÛciwego wykonywania przedmiotu umowy, poprzez oznaczenie dni i godzin sprzedaüy biletów, dostosowanie wizerunku pomieszczenia do wymogów Zamawiaj…cego (np. pomalowanie okienka kasowego i wn™trza pomieszczenia w kolorach ustalonych z Zamawiaj…cym).
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du 23.11.2010 jusqu'au 30.11.2012
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 18.10.2010 - 14:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 19.10.2010 - 09:30
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 
 
C L A S S E    C P V
63512000 - Vente de billets de voyages à forfait 
63515000 - Services de voyages 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR