01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 18/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, Vêtements de travail spéciaux, Accessoires pour vêtements de travail, Gants de travail, Équipement de sécurité de site

2016/S 242-440988 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Ryslinge: Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 2016/S 242-440988 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Fællesindkøb Fyn på vegne af Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns Kommuner 29188645 Graabjergvej 3a Ryslinge 5856 Danemark Point(s) de contact: Malene Hall Frederiksen Téléphone: +45 72531198 Courriel: mahaf@fmk.dk Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://permalink.mercell.com/63447532.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.indkobfyn.dk/ http://permalink.mercell.com/63447532.aspx http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Nom et adresses Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 5750 Danemark Courriel: fmk@fmk.dk Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.fmk.dk/borger/ http://www.fmk.dk/borger/
I.1) Nom et adresses Kerteminde Kommune Kerteminde 5300 Danemark Courriel: kommune@kerteminde.dk Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.kerteminde.dk/ https://www.kerteminde.dk/
I.1) Nom et adresses Nordfyns Kommune Bogense 5400 Danemark Courriel: post@nordfynskommune.dk Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nordfynskommune.dk/ https://www.nordfynskommune.dk/
I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://permalink.mercell.com/63447532.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Mercell Danmark A/S Østre Stationsvej 33, Vestfløjen Odense C 5000 Danemark Courriel: support.dk@mercell.com Code NUTS: DK031 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://permalink.mercell.com/63447532.aspx http://permalink.mercell.com/63447532.aspx
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://permalink.mercell.com/63447532.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering af sikkerhedssko, værnemidler og arbejdstøj.
II.1.2) Code CPV principal 18100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører levering af sikkerhedssko, værnemidler og arbejdstøj til følgende ordregivende kommuner: - Faaborg-Midtfyn Kommune - Kerteminde Kommune - Nordfyns Kommune. Udbuddet er gældende for alle de nævnte kommuners Park og Vej afdelinger samt indkøb til tekniske serviceledere og pedelfunktioner.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1 - Sikkerhedssko
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18100000 18130000 18140000 18141000 35113100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommune.
II.2.4) Description des prestations:
Sikkerhedsfodtøj - fodtøjet skal bruges i en bred vifte af arbejdsopgaver, lige fra udearbejde til arbejde på værksted og skal derfor have forskellige funktionaliteter og kvaliteter. De tilbudte produkter skal være slidstærke og egnet til de forskellige opgaver som Vej og Parks- og tekniske servicemedarbejdere udfører, herunder pedelopgaver, gadevedligehold, gartnere, mekanikere, brolæggere og asfaltarbejdere.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2017 Fin: 28/02/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2 - Værnemidler
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18100000 18130000 18140000 18141000 35113100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommune.
II.2.4) Description des prestations:
Personlige værnemidler - høreværn, øjenværn, arbejdshandsker og beskyttelseshjelme.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2017 Fin: 28/02/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 3 - Arbejdstøj
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18100000 18130000 18140000 18141000 35113100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyn Kommune.
II.2.4) Description des prestations:
Produkterne til delaftale 3 består hovedsagligt af: Arbejdsjakker, trafikveste, pilotjakker, parkacoats, fleecejakker, softshelljakker, fiberpelsjakker, bukser, regntøj, shorts, overalls, kedeldragter, skjorter, termoundertøj, sokker, T-shirts, polo-shirts, sweatshirts, polo sweatshirts, skjorter, veste og sikkerhedsbeklædning. De tilbudte produkter skal være slidstærke og egnet til de forskellige opgaver som Vej og Park medarbejdere og tekniske serviceledere udfører, herunder værkstedsarbejde, gartnere, mekanikere, brolæggere og asfaltarbejdere.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2017 Fin: 28/02/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten kan forlænges i kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse kontraktforlængelse skal gives til leverandøren senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal bekræfte at opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: - Gyldig forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade på minimum 5 000 000 DKK og dækkende personskade på minimum 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed. Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil - Omsætning på min. 1 000 000 DKK pr. år, pr. delområde der bydes på, de 2 seneste underskrevne årsregnskaber.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal bekræfte at opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: - Referenceliste med angivelse af minimum 2 sammenlignelige leverancer, pr. delområde der bydes på, med hvem Tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 2 år. Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives. Ved sammenlignelige leverancer forstås aftaler om levering af produkter, på det/de delområder der afgives tilbud på, til offentlige myndigheder med en varighed af mindst 1 år.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/01/2017 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/04/2017
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/01/2017 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Der er ikke adgang til åbning af bud.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291000 Courriel: klfu@erst.dk Fax: +45 33307799 Adresse internet:http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk www.retsinformation.dk www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Fax: +45 41715100 Adresse internet:http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
18100000 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 
18130000 - Vêtements de travail spéciaux 
18140000 - Accessoires pour vêtements de travail 
18141000 - Gants de travail 
35113100 - Équipement de sécurité de site 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR