01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/06/2010
Date de péremption : 15/07/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Appareils de radiographie

2010/S 117-174675 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Univerzita Komenského v Bratislave, àafárikovo námestie 6, attn: JUDr. Ján
Lantay, SLOVAQUIE-818 06Bratislava. Tel. +421 259244581. E-mail:
jan.lantay@rec.uniba.sk. Fax +421 259244606.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 6.2010, 2010/S
104-157903)
Au lieu de:
IV.3.3) Podmienky na získanie súåaþných podkladov a doplÈujúcich
dokumentov: 17.6.2010 (15:00).
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo þiadostí o úaså:
   1. 7.2010
(13:00).
IV.3.7) Minimálna lehota, poas ktorej sú ponuky uchádzaov viazané:
30.9.2010.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
   1. 7.2010 (15:45).
Lire:
IV.3.3) Podmienky na získanie súåaþných podkladov a doplÈujúcich
dokumentov: posun lehôt o 14 dní dopredu
   1. 7.2010 (15:00).
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo þiadostí o úaså: posun lehôt o
14 dní dopredu 15.7.2010 (13:00).
IV.3.7) Minimálna lehota, poas ktorej sú ponuky uchádzaov viazané: posun
lehôt o 14 dní dopredu 14.9.2010.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami: posun lehôt o 14 dní
dopredu 15.7.2010 (15:45).
Autres informations complémentaires
Posun lehôt bol implikovaný technickými problémami s doruením súåaþných
podkladov.
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie