01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/11/2011
Date de péremption : 28/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Bâtiments modulaires préfabriqués , Assemblage et montage de structures préfabriquées , Toilettes publiques , Travaux de fondation , Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation , Travaux d'équipement électrique , Travaux d'équipement du bâtiment , Travaux de démolition

2011/S 215-349854 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
UsÂugi Komunalne - jednostka budüetowa Miasta Poznania, ul. SÂowackiego
43, ul. SÂowackiego 43, 60-521 PoznaÄ, attn: Maciej Dúwig,
POLOGNE-60-521PoznaÄ. Tel. +48 618462901. E-mail:
maciej.dzwig@uslugikomunalne.com.pl. Fax +48 618462911.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.10.2011, 2011/S
197-320887)
Au lieu de:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

   3.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu umoüliwienia oceny speÂniania ww. warunku Wykonawcy s… zobowi…zani
do zÂoüenia:
a) wykazu osób, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, w
szczególnoÛci odpowiedzialnych za Ûwiadczenie usÂug, kontrol™ jakoÛci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doÛwiadczenia i wyksztaÂcenia niezb™dnych dla
wykonania zamówienia, a taküe zakresu wykonywanych przez nie czynnoÛci,
oraz informacj… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) oÛwiadczenia o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
21.11.2011 (11:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 21.11.2011 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.11.2011 (11:15)
Lire:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

   3.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu umoüliwienia oceny speÂniania ww. warunku Wykonawcy s… zobowi…zani
do zÂoüenia:
a) wykazu osób, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, w
szczególnoÛci odpowiedzialnych za Ûwiadczenie usÂug, kontrol™ jakoÛci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doÛwiadczenia i wyksztaÂcenia niezb™dnych dla
wykonania zamówienia, a taküe zakresu wykonywanych przez nie czynnoÛci,
oraz informacj… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) oÛwiadczenia o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu;
c) oÛwiadczenia, üe osoby, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu
zamówienia, posiadaj… wymagane uprawnienia, jeüeli ustawy nakÂadaj…
obowi…zek posiadania takich uprawnieÄ.
(...).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
28.11.2011 (11:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 28.11.2011 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.11.2011 (11:15)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
44211100 - Bâtiments modulaires préfabriqués 
45111100 - Travaux de démolition 
45215500 - Toilettes publiques 
45223800 - Assemblage et montage de structures préfabriquées 
45262210 - Travaux de fondation 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation