Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 31/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Aartselaar:Travaux de construction de canalisations d'eaux usÈes

2023/S 55-158703  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Belgique-Aartselaar: Travaux de construction de canalisations d'eaux usÈes

2023/S 055-158703

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 035-101256)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Aquafin NV - Directie Projectmanagement
NumÈro national d'identification: 0440.691.388_173
Adresse postale: Dijkstraat 8
Ville: Aartselaar
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2630
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Dhr. Reinaart Laureys
Courriel: aanbestedingen@aquafin.be
TÈlÈphone: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquafin.be
Adresse du profil díacheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=473032

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Project 22.865/1 - ROE3001 - ROE3003 - Roeselare, sanering Klauwaertsbeek

NumÈro de rÈfÈrence: AQFINFRA-22865lot1-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usÈes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Project 22.865/1 - ROE3001 - ROE3003 - Roeselare, sanering Klauwaertsbeek De opdracht omvat in hoofdzaak: ï opbraak van bestaande wegenis, riolering en toebehoren; ï aanleg van rioleringen in open sleuf, van ÿ200 tot ÿ1600 mm, totale lengte
   4. 299m en rioolaansluitingen; ï aanleg van doorpersing, ÿ300, totale lengte 39m; ï aanleg van persleidingen, ÿu90 en ÿu160, totale lengte 399m; ï aanleg van kokers in open sleuf, sectie 1500 x 1250 en 2500 x 1500, totale lengte 635m; ï bouw van 2 pompstations, 8 overstorten, 2 knijpconstructies, 1 overlaat en aanpassen 2 bestaande overstorten; ï aanleg bufferbekken; ï aanleg van onderfunderingen en funderingen; ï aanleg van lijnvormige elementen in geprefabriceerd beton, ter plaatse vervaardigd en betonstraatstenen; ï aanleg van verhardingen in cementbeton, asfaltbeton en bestratingen in betonstraatstenen.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 035-101256

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 17/03/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 17/03/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: Uitstel van aanbesteding van 17/3 naar 31/3 wegens wijzigingen aan verschillende documenten. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
Project 22.865/1 - ROE3001 - ROE3003 - Roeselare, sanering Klauwaertsbeek 31/03/2023 17/03/2023 BEL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées