01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2018
Date de péremption : 28/01/2019
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Logiciels de développement

2018/S 245-562222 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/12/2018 S245  - - Services - Avis de marché - Procédure négociée Belgique-Anvers: Logiciels de développement 2018/S 245-562222 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Havenbedrijf Antwerpen HA Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 Belgique Courriel: procurement@portofantwerp.com Code NUTS: BE211 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.portofantwerp.com www.portofantwerp.com
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/7957/B3/2018 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Procurement FI/PR Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 Belgique Courriel: procurement@portofantwerp.com Code NUTS: BE Adresse(s) internet: Adresse principale: www.portofantwerp.com www.portofantwerp.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.6) Activité principale Activités portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract adviesverlening m.b.t. Maximo software en direct daarmee verbonden compontenten Numéro de référence: B10690
II.1.2) Code CPV principal 48983000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zie II.2.4
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Lieu principal d'exécution:
Haven van Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
Om in die situaties vlot te kunnen inspelen op de noden van het bedrijf, wordt voorgesteld om via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een raamcontract aan te besteden waarbij een vaste leverancier gekozen wordt om het Havenbedrijf Antwerpen te ondersteunen bij het functioneren van Maximo. Op die wijze worden tariefafspraken vastgelegd waarna de invulling van behoeften op afroep kan gebeuren. Op die wijze kan er ook continuïteit tot stand worden gebracht in de ondersteuning.De opdracht beschrijft de verschillende soorten ondersteuning die het Havenbedrijf Antwerpen nodig kan hebben en die de kandidaten zullen moeten kunnen leveren. Dit raamcontract is verlengbaar tot maximaal 4 jaar.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 365 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Niet gespecifieerd
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet: 1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016; 2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  De kandidaat dient een lijst te bezorgen van minimum 5 personeelsleden met vermelding van hun diploma 's en door hen behaalde certificaten die relevant zijn voor het invullen van de opdracht en die aantonen dat zij de nodige expertise bezitten in adviesverlening in Maximo-software. De kandidaat dient een kopie te bezorgen van het Business Partner Level-certificaat dat aan hem werd toegekend door IBM, de leverancier van de Maximo-software (het certificaat moet nog geldig zijn op de datum van deze kandidatuurstelling). De kandidaat dient een kopie te bezorgen van de Tivoli Deployment Accreditation-certificaten die aan hem werden toegekend door IBM, de leverancier van de Maximo-software (het certificaat moet nog geldig zijn op de datum van de kandidatuurstelling). Tevens dient hij te vermelden in welke domeinen en voor welke projecten deze certificaten aan hem werd toegekend. De kandidaat dient ten slotte een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de geleverde diensten en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer, waarbij de expertise in adviesverlening over Maximo-software wordt aangetoond.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/01/2019 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
 -
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA: - Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal, - Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer', - Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken', - Selecteer uw land en klik op 'Volgende', - Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting', - In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' - Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen. * Wijze van indienen - e-procurement Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail! De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via: https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be. Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden. De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl https://eten.publicprocurement.be http://www.publicprocurement.be https://eten.publicprocurement.be/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Belgique Téléphone: +32 22349611
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48983000 - Logiciels de développement