Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Mobilier de bureau

2021/S 178-464634  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Belgique-Anvers: Mobilier de bureau 2021/S 178-464634 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht Numéro national d'identification: BE0248.399.380 Adresse postale: Zaha Hadidplein 1 Ville: Antwerpen Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen Code postal: 2030 Pays: Belgique Courriel: procurement@portofantwerp.com Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.portofantwerp.com
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/10839/B3/2021 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Procurement Numéro national d'identification: FI/PR Adresse postale: Zaha Hadidplein 1 Ville: Antwerpen Code NUTS: BE Belgique / België Code postal: 2030 Pays: Belgique Point(s) de contact: Mevrouw Veronique Van den Hoogen Courriel: procurement.OP@portofantwerp.com Téléphone: +32 32052155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.portofantwerp.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.6) Activité principale Activités portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het onderhoud op bestaand meubilair en de aankoop van aanvullend nieuw meubilair voor de dienstgebouwen van Port of Antwerp Numéro de référence: B10951
II.1.2) Code CPV principal 39130000 Mobilier de bureau
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
zie II.2.4
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen Lieu principal d'exécution:
Haven van Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het onderhoud van het bestaande meubilair voor de levering, bedrijfsklare montage, plaatsing van (gestandaardiseerd) kantoormeubilair en ontwerp van kantoorruimtes en maatmeubilair in de dienstgebouwen, kantoorruimtes, werkplekken van Port of Antwerp gelegen in en rond het havengebied. Voor het gevraagde standaardmeubilair dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op de reeds ontwikkelde huisstijl. Daarnaast wordt er gevraagd om het nodige randmeubilair en accessoires aan te bieden via catalogi waaruit Port of Antwerp steeds keuze kan maken en dit tegen vooraf vastgelegde kortingspercentages.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 365 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan. Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 450.000 EUR. In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  De kandidaat dient aan te tonen dat hij onderhoud (vervangingen, herstelling, nabestellingen...) van onderstaande merken (bestaande merken standaard kantoormeubilair) kan uitvoeren: - Palmberg: o burelen (standaard + maatwerk) , vergadertafels, klaptafels - Crew, Orga Plus, Conference, Systo-Tec o akoestische panelen: Terio plus o Kasten: Prisma - HÄG: Capisco - zit sta bureaustoel - Bakker Elkhuizen: Space-arm Dual Beam
   2.  De kandidaat levert 1 referentie van levering van kantoormeubilair volgens het principe van het "Nieuwe werken", waarbij volgende sleutelwoorden van toepassing zijn: transparantie en openheid, teamwork en communicatie, gedeelde informatie, activity based office, flexibiliteit en gedragenheid. De kandidaat stelt de referentie voor in een presentatiebundel van maximum 10 pagina's (plannen, renders, snedes/aanzichten, materialen/stalen, tekstuele uitleg).
   3.  De kandidaat beschikt over de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk.
   4.  De kandidaat toont aan voldoende capaciteit/expertise te hebben om de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
De kandidaat dient dit te staven door middel van ondertekende attesten (zie sjabloon onderhoudsgarantie).
   2.  De referentie voldoet aan de volgende vereisten
:
o Minimum voor 250 personen o Minimum kostprijs 300.000 EUR o Referentie gelegen in België o Uit de afgelopen 3 jaar o Met ergonomisch in hoogte instelbare bureaus, akoestische meubelcomponenten, maatwerk o Variatie aan losstaand meubilair (koffiehoeken, overlegplekken, lounges, ...) o Plan van aanpak
   3.  De kandidaat overhandigt een referentielijst van de leveranciers waar de kandidaat mee heeft samengewerkt voor het leveren van maatwerk. De kandidaat overhandigt ook (minimum) 1 referentie van een maatmeubel voor gebruik in kantooromgeving en dit per leverancier waarmee werd samengewerkt.
   4.  Te staven door middel van een bedrijfsorganigram waarbij de interne werking van het bedrijf concreet wordt aangetoond. De kandidaat levert tevens de ondertekende sjablonen aan voor de samenwerkingsverbanden (vaste toeleveranciers, verwerkingsbedrijven, plaatsers, ontwerpbureaus,...).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
 -
VI.3) Informations complémentaires:
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA: - Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal. - Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'. - Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'. - Selecteer uw land en klik op 'Volgende'. - Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'. - In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' - Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen. * Wijze van indienen - e-procurement Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail! De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via: https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be. Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden. De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. https://uea.publicprocurement.be https://eten.publicprocurement.be http://www.publicprocurement.be https://eten.publicprocurement.be/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Adresse postale: Wetenschapstraat 33 Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique Téléphone: +32 22349611
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Adresse postale: Wetenschapstraat 33 Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique Téléphone: +32 22349611
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39130000 - Mobilier de bureau