Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 11/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Services d'appui dans le domaine des transports routiers

2021/S 40-100573  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Belgique-Anvers: Services d'appui dans le domaine des transports routiers

2021/S 040-100573

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 025-060747)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Adresse postale: Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2018
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Alex Bosmans
Courriel: alex.bosmans@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 32246872
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=400192
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=400192

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Gladheidsbestrijding in district Antwerpen van de provincie Antwerpen. Perceel 1: wegen; perceel 2: fietspaden

Numéro de référence: AWV A'pen-WA-OND-D121-2021-1-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
63712000 Services d'appui dans le domaine des transports routiers

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode. De dienstverlening omvat hoofdzakelijk: Perceel 1: gladheidbestrijding op wegen en aanliggende fietspaden: - het coördineren en uitvoeren van een preventieve actie, - het coördineren en uitvoeren van een curatieve actie (eventueel met sneeuwruimen). Perceel 2: gladheidbestrijding op vrijliggende en verhoogde fietspaden en aanliggende fietspaden die niet kunnen uitgevoerd worden om technische redenen in perceel
   1.  - het coördineren en uitvoeren van een preventieve fietspadenactie, - het coördineren en uitvoeren van een curatieve fietspadenactie (eventueel met sneeuwruimen).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-060747

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de inschrijver een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren, - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80 MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij (inschrijver) de naam van de inschrijver is, (ext) de extensie van het document is (pdf, doc, xls, [...]) en (nr.) een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Bestandsnaam inhoud van het bestand: -- 01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier, -- 02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80, -- 03_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 78, -- 04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69, - De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. - Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

http://mow.vlaanderen.be/qc
https://eten.publicprocurement.be/
Lire:

- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de inschrijver een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren, - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80 MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, [...]) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Bestandsnaam inhoud van het bestand -- 01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier, -- 02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80, -- 03_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 78, -- 04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69, - De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. - Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/ TWB 01 van 22.2.2021: er werd voor perceel 2 een post toegevoegd (post 4), Het bestek werd gewijzigd op blz 100 en blz 105 (bij overzicht posten). Er werd een nieuwe aangepaste samenvattende meetstaat (excel lijst) voor perceel 2 opgeladen bij de documententab, alsook een aangepast bestek.

http://mow.vlaanderen.be/qc
https://eten.publicprocurement.be/
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
63712000 - Services d'appui dans le domaine des transports routiers 
90620000 - Services de déneigement