Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 14/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 68-162375  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Anvers: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 068-162375

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 048-113924)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Adresse postale: Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211
Code postal: 2018
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Roel Smits
Courriel: roeland.smits@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 478560096 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wegenenverkeer.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368964

http://www.wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368964
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst studieopdrachten voor diverse infrastructuurprojecten op gewestwegen binnen de provincie Antwerpen

Numéro de référence: AWV A'pen-X10-0-367_1M3D8E-19-73-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
71000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze raamovereenkomst heeft betrekking op het in de markt plaatsen van studies en ontwerpen van infrastructuurprojecten (klassieke uitvoeringsstudies) in de breedste mogelijke zin. Bijkomend kunnen andere, meer gedetailleerde, opdrachten worden toegewezen, waaronder het inzetten van specifieke profielen. Deze raamovereenkomst zal worden gesloten met meerdere deelnemers.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 048-113924

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 11:15

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Wijzigingsbericht nr. twee d.d.
   1. 4.2020. Er wordt een document gepubliceerd waarin een wijziging aan het bestek worden toegelicht, alsook een nieuwe versie van het bestek waarin deze wijziging geïntegreerd is.

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration) 
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71300000 - Services d'ingénierie 
71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes 
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71355000 - Services d'arpentage 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
72242000 - Services de modélisation de projets 
72310000 - Services de traitement de données 
73110000 - Services de recherche 
75130000 - Services d'appui aux pouvoirs publics 
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79311000 - Services d'études 
79416100 - Services de gestion des relations publiques 
79420000 - Services relatifs à la gestion