Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 04/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

2020/S 99-238093  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Anvers: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

2020/S 099-238093

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 086-204642)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Numéro national d'identification: 0862.382.656_21970
Adresse postale: Lange Beeldekensstraat 267
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Courriel: bart.wouters@zna.be
Téléphone: +32 25777524 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942 Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373942
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Organisatie en ondersteunende dienstverlening ZNA evenementen

Numéro de référence: ZNA-2020/830-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
79950000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht bestaat uit een raamovereenkomst voor het organiseren en/of ondersteunen van evenementen. Jaarlijks voorziet ZNA een aantal evenementen te organiseren waarvan een aantal evenementen een jaarlijks repetitief karakter hebben en een aantal evenementen op ad hoc basis georganiseerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Onder organisatie verstaat de aanbestedende overheid het voorstellen en uitwerken van een creatief concept, volledige planning, productie en organisatie van het evenement. Bij een opdracht ter ondersteuning organiseert de aanbestedende overheid het evenement en bepaalt het creatief concept. Het bureau biedt voornamelijk praktische ondersteuning; transport, standenbouw, techniek, ondersteunend personeel (technici, hostessen, [...]), etc. Daarnaast kan de aanbestedende overheid een beroep doen op deze raamovereenkomst voor organisatie of ondersteuning van allerlei ad hoc events.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 086-204642

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Q&A toegevoegd.

 
 
C L A S S E    C P V
79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
79952100 - Services d'organisation d'événements culturels