Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Travaux de construction

2020/S 147-361946  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Belgique-Anvers: Travaux de construction 2020/S 147-361946 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: water-link Numéro national d'identification: 0204.923.881_21102 Adresse postale: Mechelsesteenweg 66 Ville: Antwerpen Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen Code postal: 2018 Pays: Belgique Point(s) de contact: Elke Van Santfoort Courriel: elke.vansantfoort@water-link.be Téléphone: +32 32440656 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.water-link.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382754 www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382754
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen Numéro de référence: water-link-RH2020-F06_1
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
De raamovereenkomst, afgesloten onder bezwarende titel tussen water-link en de aannemer(s) heeft als voorwerp een algemeen kader te creëren van de voorwaarden en bepalingen, inzonderheid inzake prijzen, op basis waarvan de verschillende deelopdrachten van werken binnen deze raamovereenkomst zullen worden uitgevoerd. De concrete invulling van deze overeenkomst met de specifieke deelopdrachten, de juiste locatie, de omschrijving en de aanvangsdatum van deze werken gebeurt tijdens de looptijd van deze overeenkomst. De verschillende afzonderlijke deelopdrachten kunnen elkaar overlappen, elkaar opvolgen of mogelijks met een bepaald tijdsverschil gegeven worden. De aannemer moet er evenwel voor zorgen dat de bestelde werken continu worden uitgevoerd. Alle taken van iedere deelopdracht zullen opeenvolgend en aansluitend kunnen uitgevoerd worden tenzij er technische of organisatorische redenen zijn om de sequentie van de werken tijdelijk op te schorten. Nota: Onderhavige opdracht bestaat uit afzonderlijke deelopdrachten welke niet noodzakelijk en in regel niet alle bovenvermelde werkzaamheden gelijktijdig bevatten. De opdracht omvat: O De voorbereidende werken; O Alle maatregelen m.b.t. verkeer, veiligheid en minder-hinder; O Het in stand houden van de bestaande afwatering en nutsleidingen; O Het (met de nodige omzichtigheid) opbreken van de bestaande rijweg- en/of trottoirverharding, privé opritten, trottoirbanden en kantstroken of watergreppels met inbegrip van hun funderingen en eventuele onderfunderingen; O Het (met de nodige omzichtigheid) opbreken van rioleringen, toegangs-en verbindingsputten, straatkolken, rioolaansluitputjes en gietijzeren elementen; O De grond- en sleufwerken; O Het uitvoeren van herstelling- en/of aanpassingswerken aan de riolering, het aanleggen van een nieuwe riolering (over beperkte lengten), het aansluiten van de nieuwe riolering; O Het herstellen van bestaande of maken van nieuwe aansluitingen op de riolering; O Het aanpassen, herstellen en/of plaatsen van straatkolken; O Het bouwen van nieuwe toegangs-en verbindingsputten in metselwerk of beton (al of niet verdoken), het herstellen van toegangs-en verbindingsputten op bestaande en/of nieuwe riolen; O Het uitvoeren van kleine aanpassingswerken aan het riolennet; O Het (her)aanleggen van alle omhullingen, onderfunderingen en funderingen; O Het voorlopig of definitief wegherstel; O Het indienen van een as-built dossier (zoals omschreven in dit bestek).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 1: Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen Perceel 1: Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout)
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 2: Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen. Perceel 2: Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen)
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 3: Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen Perceel 3: Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel)
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 023-051987
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen))
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel))
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil