Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Travaux de dragage et de pompage

2020/S 68-162536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée Belgique-Anvers: Travaux de dragage et de pompage 2020/S 068-162536 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Havenbedrijf Antwerpen Numéro national d'identification: HA Adresse postale: Zaha Hadidplein 1 Ville: Antwerpen Code NUTS: BE211 Code postal: 2030 Pays: Belgique Courriel: procurement@portofantwerp.com Adresse(s) internet: Adresse principale: www.portofantwerp.com www.portofantwerp.com
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Activités portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uitvoeren van baggerwerk thv nieuwe landinwaarts gebouwde kaaimuur in het Kanaaldok B2 (K702 - K614) Numéro de référence: B10735
II.1.2) Code CPV principal 45252124
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zie II.2.4).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE211 Lieu principal d'exécution:
Haven van Antwerpen
II.2.4) Description des prestations:
De opdracht heeft tot doel om het baggerwerk uit te voeren langsheen de nieuwe kaaimuur aan het kanaaldok B2 ten behoeven van Sea Tank Terminal en Zuidnatie. De nieuwe kaaimuur werd vijftig meter landinwaarts verschoven t.o.v. de bestaande kaaimuur om rekening te houden met de invloed van voorbijvarende schepen. Het bodempeil voor de nieuwe kaaimuur dient verdiept te worden tot peil -12,58 m TAW, inclusief onvergangstaluds aan de noord- en zuidzijde. De baggertolerantie bedraagt tien cm naar beneden (d.w.z. afwerkpeil tussen -12,58 en -12,68 m TAW). Het te baggeren en nuttig te hergebruiken volume bedraagt ca. 1 300 000 m3. De werken omvatten tevens het verwijderen van de oude kaaimuurconstructies (inclusief ankerwand) en bestaande bodembescherming. De werken omvatten in hoofdzaak: - opmeting van de kaaimuurkop voor aanvang en na beëindiging van de baggerwerken, - afbraak van de oude kaaimuurconstructie inclusief ankerwand, - afbraak bestaande bodembescherming, - uitvoeren van baggerwerken inclusief transport naar en nuttig hergebruik op een door de aannemer zelf te bepalen bestemming.
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Vereiste opties (niet gespecifieerd).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 104-253851
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: B10735 Intitulé:
Uitvoeren van baggerwerk t.h.v. nieuwe landinwaarts gebouwde kaaimuur in het Kanaaldok B2 (K702 - K614)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2020
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
*Richtlijnen bij het invullen van het UEA: - ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal, - op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer', - op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken', - selecteer uw land en klik op 'Volgende', - doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting', - in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?', - zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf-formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen. *Wijze van indienen - e-procurement. Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail! De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via: https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl https://eten.publicprocurement.be http://www.publicprocurement.be
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State, griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Adresse postale: Wetenschapstraat 33 Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique Téléphone: +32 22349611
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Raad van State, griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Adresse postale: Wetenschapstraat 33 Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique Téléphone: +32 22349611
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45252124 - Travaux de dragage et de pompage