Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Anvers: Travaux d'installation d'ascenseurs

2020/S 200-484214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Belgique-Anvers: Travaux d'installation d'ascenseurs

2020/S 200-484214

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 182-436301)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Adresse postale: Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2018
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Kjell Apers
Courriel: kjell.apers@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 32246685
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386656
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386656

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Renovatiewerken voetgangerstunnel "Sint-Annatunnel" linker- en rechteroever te Antwerpen deel Ia - liftinstallaties - elektrische installatie en sturing

Numéro de référence: AWV A'pen-X10-SAT-13_1M3D8E-20-19-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht heeft als voorwerp het uitvoeren van werken en onderhoud tijdens waarborg aan de elektrische onderdelen en sturing van de liftinstallaties van de Sint-Annavoetgangerstunnel. De opdracht is inclusief de levering, plaatsing en indienststelling van de nieuwe installatieonderdelen horende tot deze liftinstallaties en de restauratie van bestaande historische elektrische machines van deze liftinstallatie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 182-436301

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 16/11/2020

Heure locale: 11:15

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 16/11/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Wijzigingsbericht nr. 1 d.d.
   9. 10.2020: de uiterlijke datum voor de indiening van offertes werd verdaagd en er werden wijzigingen aangebracht aan de bestektekst. De wijzigingen zijn terug te vinden in het bijgevoegd document genaamd "OF_X10-SAT-13_Wijzigingsbericht 1 inhoud bestektekst + verdagen opening".

 
 
C L A S S E    C P V
42416100 - Ascenseurs 
42419510 - Pièces pour ascenseurs 
45212314 - Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux 
45212351 - Travaux de construction de monuments préhistoriques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45315100 - Installations électrotechniques 
45454100 - Travaux de réfection 
50750000 - Services d'entretien d'ascenseurs