Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 28/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles: Bouches d'incendie

2020/S 149-366396  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Belgique-Bruxelles: Bouches d'incendie

2020/S 149-366396

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 143-352705)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
NumÈro national d'identification: 0224.771.467_16853
Adresse postale: Vooruitgangstraat 189
Ville: Brussel
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Code postal: 1030
Pays: Belgique
Courriel: aankoop@dewatergroep.be
TÈlÈphone: +32 2389568 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dewatergroep.be Adresse du profil díacheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382282

www.dewatergroep.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382282
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

NumÈro de rÈfÈrence: VMW-20200032-F05_1

II.1.2)
Code CPV principal
44482200 Bouches d'incendie

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht heeft tot voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst betreffende het nazicht, onderhoud en herstellingen van brandkranen en bijhorende signalisatie in het verzorgingsgebied van De Watergroep. De Watergroep treedt op als aankoopcentrale. De begunstigden van deze opdracht zijn: ó De Watergroep, ó de vennoten van De Watergroep, ó organisaties met hydranten op drinkwaterleidingen waarvan de goede werking moet gegarandeerd worden om enerzijds de kwaliteit van het drinkwater te garanderen en anderzijds bluswater te garanderen. Deze opdracht is een opdracht voor werken met als bijhorende CPV-code 44482200-4 ëBrandkranení. Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met ÈÈn deelnemer per perceel voor de periode van twee jaren (twee keer verlengbaar met ÈÈn jaar). De voorwaarden van de opdracht gebaseerd op deze raamovereenkomst worden volledig in dit bestek vastgelegd, met uitzondering van de af te nemen hoeveelheden.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 143-352705

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 21/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 21/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Paragraaf
   2. 2.1 Vragen en antwoorden werd toegevoegd. Daarnaast werd de limietdatum gewijzigd.

 
 
C L A S S E    C P V
44482200 - Bouches d'incendie