Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2021/S 40-100319  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Belgique-Bruxelles: Conseil en affaires et en gestion et services connexes 2021/S 040-100319 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Toerisme Vlaanderen Numéro national d'identification: 0225.944.375_16717 Adresse postale: Grasmarkt 61 Ville: Brussel Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad Code postal: 1000 Pays: Belgique Point(s) de contact: Evelyne Bardyn Courriel: evelyne.bardyn@toerismevlaanderen.be Téléphone: +32 25040433 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.toerismevlaanderen.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402146
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Toerisme
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tijdelijke consultancyopdracht voor associatie experten voor het congresbureau van Toerisme Vlaanderen Numéro de référence: Toerisme Vlaanderen-TVL-2020-1423-CON-F03_0
II.1.2) Code CPV principal 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Deze opdracht heeft als voorwerp het tijdelijk leveren voor een duur van vier jaar van consultancydiensten door drie associatie experten met het oog op het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren, faciliteren in het creëren van legacy en evalueren van potentiële topcongressen voor Vlaanderen. Elke associatie expert heeft een eigen focus: a) een expert met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die zich focussen op de transitieprioriteitsdomeinen van Vlaanderen inzake circulaire economie, energie, industry
   4. 0 en mobiliteit en logistiek; b) een expert met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die zich focussen op de transitieprioriteitsdomeinen van Vlaanderen inzake samen leven en slim wonen en leven; en c) een expert met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die zich focussen op de toeristische troeven van Vlaanderen inzake erfgoedbeleving, natuur, culinair erfgoed en fietsen, en het transitiedomein Levenslang leren. Voor de meer volledige en gedetailleerde omschrijving van het voorwerp van deze opdracht, zie deel 4 "Technische bepalingen" van het bestek (bijlage 1).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 848 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Associatie expert - transitieprioriteiten A
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4) Description des prestations:
Dit eerste perceel heeft als voorwerp het leveren van consultancydiensten door een profiel 'associatie lead expert' met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die zich focussen op de volgende transitieprioriteitsdomeinen van Vlaanderen (niet limitatief): a) circulaire economie (Circulaire productie en consumptie, Circulaire voedingsketen, Bio-economie, Duurzaam waterbeheer, Circulair bouwen); b) energie (Milieuvriendelijke energie productie, energieopslag en distributie); c) industry
   4. 0 (Digitale transformatie van de industrie); d) mobiliteit en logistiek (Autonomous driving, Mobility as a Service, Smart shipping, Zero-emissie transport).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de invulling en de deskundigheid van de gevraagde profielen / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Associatie expert - transitieprioriteiten B
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4) Description des prestations:
Dit tweede perceel heeft als voorwerp het leveren van consultancydiensten door een profiel 'associatie expert' met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die zich focussen op de volgende transitieprioriteitsdomeinen van Vlaanderen (niet-limitatief): a) samen leven (Sociale cohesie, gelijke kansen, Zorg en vrije tijd, Fysieke en mentale gezondheid); en b) slim wonen en leven (Duurzaam wonen, Duurzame omgevingen).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de invulling en de deskundigheid van de gevraagde profielen / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Associatie expert - toeristische troeven / transitieprioriteit C
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4) Description des prestations:
Dit derde perceel heeft als voorwerp het leveren van consultancydiensten door een profiel 'associatie expert' met als opdracht het aantrekken en opsporen van congressen die inspelen op de volgende troeven en transitieprioriteit van Vlaanderen (niet-limitatief): a) erfgoedbeleving; b) natuur; c) culinair erfgoed en fietsen; en d) het transitiedomein Levenslang leren.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de invulling en de deskundigheid van de gevraagde profielen / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 233-575641
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: TVL/2020/1423/CON
Lot nº: 1 Intitulé:
Perceel 1: associatie expert - Transitieprioriteiten A
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GDJ Connect GCV Numéro national d'identification: 0666726629 Ville: Bossut Code NUTS: BE310 Arr. Nivelles Code postal: 1390 Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 616 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 616 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: TVL/2020/1423/CON
Lot nº: 2 Intitulé:
Perceel 2: associatie expert - Transitieprioriteiten B
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GDJ Connect GCV Numéro national d'identification: 0666726629 Ville: Bossut Code NUTS: BE310 Arr. Nivelles Code postal: 1390 Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 616 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 616 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: TVL/2020/1423/CON
Lot nº: 3 Intitulé:
Perceel 3: associatie expert - Toeristische Troeven - Transitieprioriteiten A
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GDJ Connect Numéro national d'identification: 0666726629 Ville: Bossut Code NUTS: BE310 Arr. Nivelles Code postal: 1390 Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 616 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 616 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes