Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles: Services de réparation et d'entretien de chauffage central

2019/S 22-048582  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Belgique-Bruxelles: Services de réparation et d'entretien de chauffage central 2019/S 022-048582 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap 0887.010.362_501867 Keizerslaan 11 Brussel 1000 Belgique Point(s) de contact: Peter Binders Téléphone: +32 25061747 Courriel: peter.binders@vdab.be Code NUTS: BE100 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vdab.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331679 http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331679
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB Numéro de référence: VDAB Dienst Inkoop-2018/10693 OP-F03_0
II.1.2) Code CPV principal 50720000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit: - het periodiek nazicht en onderhoud van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) - het beschikbaar stellen van de vereiste wettelijke attesten en rapporten uitgezonderd het verwarmingsauditrapport - het uitvoeren van herstellingen aan de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) op afroep door de VDAB - het verlenen van informatie en advies met betrekking tot de efficiëntie van de installaties en de wettelijke verplichtingen - het uitvoeren van de verwarmingsaudit en het afleveren van het bijbehorend verwarmingsauditrapport voor die verwarmingsinstallatie(s) waarvoor de VDAB deze prestatie afroept Voor een gedetailleerde omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 3: Technische Bepalingen, van het bestek.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 370 905.12 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio Antwerpen
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio Mechelen-Turnhout
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio Limburg
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio Oost-Vlaanderen
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio West-Vlaanderen
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HV Regio Vlaams-Brabant
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE
II.2.4) Description des prestations:
Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 206-470577
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 1 Intitulé:
Regio Antwerpen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire IMTECH BELGIUM Anderlecht Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 036.15 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 2 Intitulé:
Regio Mechelen -Turnhout
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire KVT koel- en verwarmingstechniek NV Lier Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 995.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 3 Intitulé:
Regio Limburg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire TPF Utilities NV Vorst Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 24 592.45 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 4 Intitulé:
Regio Oost-Vlaanderen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire EL-TECHNICS bvba Melle Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 13 411.40 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 5 Intitulé:
Regio West-Vlaanderen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Six bvba Izegem Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 19 499.56 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018/10693
Lot nº: 6 Intitulé:
Regio Vlaams Brabant
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire TPF Utilities NV Vorst Belgique Code NUTS: BE2
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 18 191.72 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zie Bestek
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1000 Belgique Téléphone: +32 22349611 Courriel: info@raadvst-consetat.be Fax: +32 22349900 Adresse internet: http://www.raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Keizerslaan 11 Brussel 1000 Belgique Téléphone: +32 25061584 Courriel: juristen@vdab.be Fax: +32 25061366
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central