Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 17/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 228-599320  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Belgique-Bruxelles: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 228-599320

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 211-549294)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Agentschap Facilitair Bedrijf
Numéro national d'identification: 0316.380.841_502760
Adresse postale: Havenlaan 88 bus 60
Ville: Brussel
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Team Plaatsing en rapportering
Courriel: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425839
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427319

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
2021/HFB/OP/85226 - Uitvoering transformatie en vernieuwing Kaaitheater.

Numéro de référence: HFB-Uitvoering transformatie en vernieuwing Kaaitheater.-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Het gebouw langs de Akenkaai wordt afgebroken en er wordt een nieuwbouw opgericht met integratie van een 2e kleine zaal, uitbreiding van de foyer, nieuwe studio's en werkruimtes, logistieke, ondersteunende en technische ruimtes, een restaurant met buitenterras en kantoorvolume. Het gedeelte dat niet afgebroken wordt (centrale deel en zijde Sainctelette gelijkvloers), wordt gerenoveerd. Er zijn verschillende ingrepen in en rond de bestaande grote zaal om de werking te verbeteren. Ook de bestaande foyer en het Kaaicafé worden aangepakt.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-549294

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Bijkomend document opgeladen: 85226_REC2
Belgique-Bruxelles: Travaux de construction de bâtimentsType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
17/12/2021
24/11/2021
BE
National

 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 
45212322 - Travaux de construction de theâtres