Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 13/02/2023
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles:Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

2023/S 18-048745  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Belgique-Bruxelles: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

2023/S 018-048745

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 246-713718)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Numéro national d'identification: 0236.506.487_17204
Adresse postale: Havenlaan 88, bus 94
Ville: Brussel
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Els Struyf
Courriel: modulairewoonunits.wonen@vlaanderen.be
Téléphone: +32 25054413
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vmsw.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467460

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur.

Numéro de référence: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-flexibele wooninfrastructuur-F02_1

II.1.2)
Code CPV principal
45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
De aanbestedende overheid plaatst een opdracht voor het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. De aanbestedende overheid hecht hierbij veel belang aan een duurzame, circulaire en flexibele oplossing. Aangezien de wooninfrastructuur meerdere bestemmingen zal hebben, moet de wooninfrastructuur zowel naar samenstelling als inrichting flexibel vormgegeven worden. Nadien wenst de aanbestedende overheid de wooninfrastructuur een tweede leven met definitief karakter te geven op een andere locatie. Voor deze definitieve herbestemming, zoals bv. studentenhuisvesting, zal de wooninfrastructuur (gedeeltelijk) omgebouwd moeten worden om te voldoen aan de woonnormen die gelden voor deze herbestemming. De opdrachtnemer moet de wooninfrastructuur bijgevolg kunnen verplaatsen en modelleren om te voldoen aan de eisen van de definitieve herbestemming. De wooninfrastructuur zal gedurende haar volledige levensduur moeten voldoen aan verscheidene woonnormen. Het voorwerp van de opdracht betreft het voorzien van noodinfrastructuur, waardoor snelle uitvoeringstermijnen onontbeerlijk zijn voor een goed verloop van de opdracht.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 246-713718

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 23/01/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/02/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. 13/02/2023 25/01/2023 BEL National
 
 
C L A S S E    C P V
45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels