Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 28/01/2021
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Bruxelles: Travaux de construction d'écoles spécialisées

2021/S 8-013279  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Belgique-Bruxelles: Travaux de construction d'écoles spécialisées

2021/S 008-013279

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 249-619440)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Numéro national d'identification: GO!
Adresse postale: Willebroekkaai 36
Ville: Brussel
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: de heer Jan Van Vooren
Courriel: jan.van.vooren@g-o.be
Téléphone: +32 27909502
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.g-o.be

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Deinze Design & Build - nieuwbouw van een basisschool Buitengewoon Onderwijs en Internaat

Numéro de référence: GO!-PPP095-4626/0037/GO/20802-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
45214230 Travaux de construction d'écoles spécialisées

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Zie II.2.4).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-619440

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
De ingenieur akoestiek, studiebureau akoestiek mag wel degelijk uitmaken van verschillende teams. Bestek wordt als volgt aangepast:
   3. 1.3 Enkelvoudige deelname aan de selectieprocedure. Deze regel van enkelvoudige deelname is echter niet van toepassing op de Veiligheidscoördinator, de EPB verslaggever en ingenieur akoestiek. Dit zijn de enige partijen die wel deel mogen uitmaken van verschillende aanvragen tot deelneming.

 
 
C L A S S E    C P V
45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires 
45214230 - Travaux de construction d'écoles spécialisées