Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 23/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
BELGIQUE
appel-offre

Belgique - Consommables m'dicaux - Raamovereenkomst voor het leveren van disposable endoscopisch gastro-enterologie materiaal

2024/S 2024-373785  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373785-2024 - Mise en concurrence
Belgique – Consommables médicaux – Raamovereenkomst voor het leveren van disposable endoscopisch gastro-enterologie materiaal
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Universitair Ziekenhuis Gent
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Raamovereenkomst voor het leveren van disposable endoscopisch gastro-enterologie materiaal
Description: Raamovereenkomst voor het leveren van disposable endoscopisch gastro-enterologie materiaal
Identifiant de la procédure: 4c4fb777-58c0-401b-ba11-6c5de2791c11
Identifiant interne: PPP0UJ-3551/4596/MPMO/GMO/JLJ/D34230091
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 615 227,50 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationaux(zie UEA)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Endoscopische biopsietang met naald
Description: Endoscopische biopsietang met naald
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 147 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 1 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 1 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 88.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Ovalen of ronde endoscopische poliepectomielus voor koude resectie
Description: Ovalen of ronde endoscopische poliepectomielus voor koude resectie
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 65 835,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 2 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 2 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 40.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Ovalen of ronde endoscopische poliepectomielus voor warme resectie
Description: Ovalen of ronde endoscopische poliepectomielus voor warme resectie
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 40 232,50 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 3 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 3 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 30.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Hexagonale endoscopische poliepectomielus voor warme resectie
Description: Hexagonale endoscopische poliepectomielus voor warme resectie
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 222,50 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 4 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 4 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal
   3. 500,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Hexagonale endoscopische poliepectomielus voor hybride resectie
Description: Hexagonale endoscopische poliepectomielus voor hybride resectie
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 70 984,50 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 5 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 5 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 43.000,00 € excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Eenvoudige endoscopische scleroseringsnaald
Description: Eenvoudige endoscopische scleroseringsnaald
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 50 828,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 6 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 6 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 30.500,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Precieze endoscopische scleroseringsnaald waarbij de binnendiameter quasi gelijk is aan de buitendiameter
Description: Precieze endoscopische scleroseringsnaald waarbij de binnendiameter quasi gelijk is aan de buitendiameter
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 700,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 7 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 7 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal
   4. 000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Eenvoudige endoscopische hemostaseclips
Description: Eenvoudige endoscopische hemostaseclips
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 816 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 8 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 8 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 490.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Endoscopische hemostaseclips die 360° roteerbaar zijn door de endoscopist
Description: Endoscopische hemostaseclips die 360° roteerbaar zijn door de endoscopist
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 189 550,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 9 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 9 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 122.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Sterke endoscopische hemostaseclips met een dubbele rij benen
Description: Sterke endoscopische hemostaseclips met een dubbele rij benen
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 170 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 10 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 10 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 102.000,00€ excl. btw
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Endoscopische gekartelde grijptang
Description: Endoscopische gekartelde grijptang
Identifiant interne: MPMO/GMO/JLJ/D34230091
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Apotheek
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Durée: 60 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 52 875,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Om de geschiktheid van de kandidaat na te gaan om de beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt minstens volgend certificaat geëist. Minimumeisen: Toelating om medische hulmiddelen te verdelen, werd verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 11 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de artikelen waarop perceel 11 betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 32.000,00€ excl. btw.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes. * De inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). * De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Ordre d’importance: 1

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit
Ordre d’importance: 2
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3551/UJ/2023
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 23/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: De aanbestedende overheid kiest ervoor om de raamovereenkomst af te sluiten voor een looptijd die langer is dan de gebruikelijke 4 jaar. Het dossier heeft betrekking op hoogtechnologische producten die gebruikt worden op een dienst met kritisch belang binnen het UZ Gent. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie van dit groot aantal posten de nodige tijd in beslag neemt. Het doorlopen van een leercurve om deze materialen op correcte en volstrekt veilige manier te gebruiken in de individuele patiënt vormt een aanzienlijke belasting en omwille van deze uitzonderlijke complexiteit geloven we dat het wenselijk is om indien nodig te kunnen uitbreiden tot een maximale looptijd van 5 jaar.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Raad Van State
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universitair Ziekenhuis Gent
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Universitair Ziekenhuis Gent

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Universitair Ziekenhuis Gent
Numéro d’enregistrement: BE0232.987.862
Adresse postale: Corneel Heymanslaan 10  
Ville: Gent
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Point de contact: Julie Lejeune
Adresse électronique: julie.lejeune@uzgent.be
Téléphone: +32 93326862
Adresse internet: http://www.uzgent.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: 3P Aanbieder van diensten
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: FPS Policy and Support
Numéro d’enregistrement: BE 0671.516.647
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Raad Van State
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Wetenschapstraat 33  
Ville: Brussel
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@raadvanstate.be
Téléphone: +32 22349611
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3f220941-2daa-4423-9d30-a07e9f571124 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373785-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33140000 - Consommables médicaux