Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 23/03/2021
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Courtrai: Services d'ingénierie

2021/S 40-100562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Belgique-Courtrai: Services d'ingénierie

2021/S 040-100562

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 036-090386)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: stad Kortrijk
Numéro national d'identification: BE 0207.494.678
Adresse postale: Grote Markt 54
Ville: Kortrijk
Code NUTS: BE254 Arr. Kortrijk
Code postal: 8500
Pays: Belgique
Point(s) de contact: mevrouw Tessa Dumortier
Courriel: tessa.dumortier@kortrijk.be
Téléphone: +32 56278300
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kortrijk.be

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract studieopdrachten Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid. (2021)

Numéro de référence: Kortrijk-PPP0I4-2262/1025/2020/226-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Bij stadsvernieuwing en omgevingsbeleid wensen we in te zetten op een globale aanpak van gelijkaardige studieopdrachten voor volgende projecten: investeringsprojecten waar voorafgaande mobiliteitsonderzoeken (schoolomgevingen, gevaarlijke kruispunten en fietsroutes) noodzakelijk zijn en heraanleg van straten (t.g.v. acute rioleringsproblematiek) en pleinen (kleinere lokale pleinen zoals Ramen). Daarnaast is voor diverse projecten technische bijstand (tekenwerk, rekennota's, opmaak en indienen omgevingsvergunningen, [...]) opportuun om vlotter naar realisatie over te kunnen gaan (bv. afbraak Kava en oude beenhouwerij te Bissegem). Met dit raamcontract wensen we permanent een studiebureau ter hand te hebben om de vooruitgang van deze investeringsprojecten te kunnen verzekeren.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 036-090386

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Lire:

Date: 27/03/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De opening van de offertes zal verdaagd worden naar 27.3.2021 om 11:00.

 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie