Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 20/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Denderleeuw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 129-317339  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Belgique-Denderleeuw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 129-317339

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 122-299989)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Denderleeuw
Numéro national d'identification: 0200.305.493_528301
Adresse postale: Alfons De Cockstraat 1
Ville: Denderleeuw
Code NUTS: BE231 Arr. Aalst
Code postal: 9470
Pays: Belgique
Point(s) de contact: afdeling facility
Courriel: info@denderleeuw.be Adresse(s) internet: Adresse principale: www.denderleeuw.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379634

www.denderleeuw.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379634
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Gemeente Denderleeuw - opdracht voor diensten - aanstellen ontwerpteam voor het herinrichten van de voormalige site Triolet tot Vrijetijdshuis

Numéro de référence: SOLVA-20201090-F12_1

II.1.2)
Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerp in kader van de renovatie van de bestaande gebouwen op de voormalige Triolet-site tot een hedendaags vrijetijdshuis. Inbegrepen in het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerpen, het opmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag, het opmaken van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding van de werken, de leiding en controle van de (renovatie)werken. De opdracht omvat de architecturale studie, de stabiliteitsstudie, de studie van de technische installaties, de energiestudie, de studie van het vast meubilair, de studie van de omgevingsaanleg, de veiligheidscoördinatie en de budgetbeheersing.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 122-299989

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Lire:


   1.  Omvang van het project Triolet: het aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte van alle gebouwen en alle verdiepingen samen bedraagt ca. 1 800 m2;
   2.  De gevraagde referenties moeten minimaal voorlopig opgeleverd zijn.

VII.2)
Autres informations complémentaires:

   1.  Omvang van het project Triolet: het aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte van alle gebouwen en alle verdiepingen samen bedraagt ca. 1 800 m2;
   2.  De gevraagde referenties moeten minimaal voorlopig opgeleverd zijn.

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection