Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 26/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Diest: Travaux de construction d'équipements hospitaliers

2021/S 8-013091  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Belgique-Diest: Travaux de construction d'équipements hospitaliers 2021/S 008-013091 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AZ Diest Numéro national d'identification: BE 0434 602 560 Adresse postale: Statiestraat 65 Ville: Diest Code NUTS: BE242 Arr. Leuven Code postal: 3290 Pays: Belgique Point(s) de contact: de heer Ronald Stesmans (projectteam nieuwbouw) Courriel: nieuwbouwazdiest@azdiest.be Téléphone: +32 13354011 Fax: +32 13313453 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azdiest.be
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/474/V8/2020 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ziekenhuis
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
AZ Diest Nieuwbouw Verversgracht fase 1 - P01 ruwbouw Numéro de référence: AZD-FI.P01
II.1.2) Code CPV principal 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zie II.2.4).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE242 Arr. Leuven Lieu principal d'exécution:
AZ Diest Verversgracht.
II.2.4) Description des prestations:
Middels huidige opdracht zal de opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van: ruwbouw nieuwbouw fase 1: de uit te voeren opdracht betreft de nieuwbouw van een ziekenhuisgebouw (fase 1) voor het Algemeen Ziekenhuis Diest. Voor de opdrachtgever is het correct naleven van de uitvoeringstermijnen cruciaal en kan daardoor sneller aanleiding geven tot maatregelen van ambtswege. In het bijzonder met betrekking tot VIPA: het ziekenhuisgebouw wordt gebouwd met subsidies vanwege VIPA (Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Het effectief uitkeren van deze subsidies is gebonden aan termijnen waarbinnen de aannemingswerken dienen aan te vatten (zie de betreffende wetgeving) na deze principiële beslissing. Daarenboven bepaalt de aanvangsdatum van de werken tevens de index die op deze subsidies wordt toegepast. De opdrachtgever wenst op bepaalde tijdstippen (sleuteldata - zie verder) controle uit te oefenen op de evolutie van de werkzaamheden. Het niet naleven van deze data zal aanleiding geven tot boetes (bovenop de vertragingsboetes die desgevallend worden toegepast).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 1082 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67, 68 en 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden en de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, alsook de facultatieve uitsluitingsgronden. De inschrijver mag bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de opdrachtgever dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen. Voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de opdrachtgever zelf kan opvragen via elektronische weg dienen deze stukken niet zelf te worden voorgelegd. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden, verklaring niet faillissement en bewijs van erkenning. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie dient een recent attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is te voegen bij diens offerte. Derhalve dient de inschrijver in het kader van de uitsluitingsgrond zoals vermeld in artikel 67 Wet Overheidsopdrachten (deelneming aan criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, witwassen geld en financiering mensenhandel, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen) - naast het UEA en de impliciete verklaring op erewoord - enkel de volgende documenten toe te voegen bij de offerte: - de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal zes maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes, - de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, - de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is, - voor Europese opdrachten wordt er op gewezen dat de uitsluitingsgrond zoals vermeld in artikel 67 Wet Overheidsopdrachten ook in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben dient te worden aangetoond en derhalve van elk van hen een uittreksel uit het strafregister dient te worden voorgelegd. In geval beroep wordt gedaan op onderaannemers wordt zoals vermeld in artikel 68 en 69 van de Wet Overheidsopdrachten verwezen naar artikel 12/1 en 12/2 van het KB Uitvoering.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  zie selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.Zie selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  zie selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zie selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. vereiste erkenning: D (bouwwerken), klasse
   8. 
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/02/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/08/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/02/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
AZ Diest - Statiestraat 65, 3290 Diest - zaal Loterbol.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Plaatsbezoek vereist: 29.1.2021 om 13:00. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ https://eten.publicprocurement.be/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank van eerste aanleg Leuven Adresse postale: Ferdinand Smoldersplein 5 Ville: Leuven Code postal: 3000 Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers