Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 30/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Eeklo: Élimination et traitement des ordures

2020/S 129-317340  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Eeklo: Élimination et traitement des ordures

2020/S 129-317340

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 111-269911)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
Numéro national d'identification: 0220.574.436
Adresse postale: Sint-Laureinsesteenweg 29
Ville: Eeklo
Code NUTS: BE233 Arr. Eeklo
Code postal: 9900
Pays: Belgique
Point(s) de contact: de heer Jean Marie Staelens
Courriel: jeanmarie.staelens@ivmmilieubeheer.be
Téléphone: +32 92187155 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ivmmilieubeheer.be

www.ivmmilieubeheer.be
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
(Kleurgescheiden) inzameling van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik voor rekening van IVM

Numéro de référence: 2020/11

II.1.2)
Code CPV principal
90510000 Élimination et traitement des ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De onderhavige opdracht betreft de (kleurgescheiden) inzameling van holglas afkomstig van huishoudelijk gebruik in de gemeenten van IVM. Deze dienstverlening kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus van huishoudelijk verpakkingsafval conform het Samenwerkingsakkoord.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 111-269911

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 15:07

Lire:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 15:07

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 15:07

Lire:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 15:07

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 30.7.2020, 15:07. Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 30.7.2020, 15:07.

 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures