Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 30/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Eeklo: ...limination et traitement des ordures

2020/S 129-317344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Belgique-Eeklo: ...limination et traitement des ordures

2020/S 129-317344

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 111-269910)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
NumÈro national d'identification: 0220.574.436
Adresse postale: Sint-Laureinsesteenweg 29
Ville: Eeklo
Code NUTS: BE233 Arr. Eeklo
Code postal: 9900
Pays: Belgique
Point(s) de contact: de heer Jean Marie Staelens
Courriel: jeanmarie.staelens@ivmmilieubeheer.be
TÈlÈphone: +32 92187155 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ivmmilieubeheer.be

www.ivmmilieubeheer.be
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Huis aan huisophaling van huishoudelijke afvalstoffen (restafval en/of restafval en gft) in het werkingsgebied van IVM

NumÈro de rÈfÈrence: 2020/08

II.1.2)
Code CPV principal
90510000 ...limination et traitement des ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
De opdracht omvat:
   1.  huis aan huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen, meer bepaald van restafval en gft en van vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van zelfstandige ondernemers en kleine KMOís (hierna KKMO) in het werkingsgebied van IVM, welke zal gebeuren in overeenstemming met het IVM ophaaldagprogramma dat vastlegt op welke dag van de week, welke gemeente, alternatief welke ophaalronde van die gemeente, wordt bediend;
   2.  alsook de afvoer van het opgehaalde afval naar de afleveringsplaats bepaald door de aanbesteder: ó voor het restafval is dit in regel de rechtstreekse afvoer naar de afvalenergiecentrale van IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, te 9900 Eeklo, ó voor het gft is dit de afvoer ñ al dan niet na overslag op ÈÈn enkel erkend en vergund overslagstation ó naar de vergistingsinstallatie van IVVO, Bargiestraat 6, te 8900 Ieper.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 111-269910

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 14:23

Lire:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 14:23

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 14:23

Lire:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 14:23

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 30.7.2020, 14:23.

 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures