Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 13/04/2023
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Eeklo:Services de courtage en assurances

2023/S 55-158478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Belgique-Eeklo: Services de courtage en assurances 2023/S 055-158478 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AZ Alma NumÈro national d'identification: BE0463.862.908 Adresse postale: Ringlaan 15 Ville: Eeklo Code NUTS: BE233 Arr. Eeklo Code postal: 9900 Pays: Belgique Point(s) de contact: Mevrouw Julie De Roeck Courriel: dca@azalma.be TÈlÈphone: +32 93101545 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.azalma.be
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/103/SU/2023 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Ziekenhuis
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar (beheer en overheidsopdrachten) NumÈro de rÈfÈrence: 2023/REF/JDR/DCA/010
II.1.2) Code CPV principal 66518100 Services de courtage en assurances
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
zie II.2.4
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: BE233 Arr. Eeklo Lieu principal d'exÈcution:
AZ Alma
II.2.4) Description des prestations:
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Het voorwerp van de opdracht betreft het aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor AZ Alma. Deze opdracht bevat ÈÈn perceel. Om de continuÔteit te waarborgen en de aansprakelijkheid inzake de uitvoering van de opdracht te centraliseren is het immers niet aangewezen deze opdracht op te delen in meerdere percelen. Met deze selectieleidraad nodigt de aanbesteder geÔnteresseerde kandidaat-inschrijvers uit om een aanvraag tot deelneming in te dienen inzake het aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor diverse verzekeringen. Het bestek van de opdracht wordt in deze eerste stap nog niet ter beschikking gesteld. De aanbestedende overheid zal in deze eerste stap van de plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure. Deze oproep tot kandidatuurstelling geeft weer op basis van welke criteria u kan worden geselecteerd, welke documenten u dient op te nemen in uw aanvraag tot deelneming en hoe u uw aanvraag tot deelneming kan indienen. De aanbestedende overheid zal de ingediende aanvragen tot deelneming beoordelen op basis van de selectiecriteria beschreven in deze oproep tot kandidatuurstelling, en een selectiebeslissing opmaken. De kandidaten die niet geselecteerd worden, zullen na het nemen van de selectiebeslissing geÔnformeerd worden overeenkomstig de Wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013. De geselecteerde kandidaten ontvangen vervolgens in de tweede stap van de procedure het bestek, en zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Een kandidaat mag slechts ÈÈn aanvraag tot deelneming indienen. Verzekeringsportefeuille (op dit ogenblik): Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ziekenhuizen Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid Rechtsbijstand milieuco^rdinator Bestuurdersaansprakelijkheid Omnium opdrachten Burgerrechtelijke aansprakelijkheid vloot Omnium vloot Rechtsbijstand vloot Bijstand voertuigen Cyberpolis $$$$$$$$$$$$$ Hospitalisatieverzekering Groepsverzekering kader Groepsverzekering directie Gewaarborgd inkomen directie Verblijf van waarden Brand ABR Lichamelijke ongevallen privÈleven kader Arbeidsongevallen Bovenwettelijke verzekering arbeidsongevallen Vrijwilligers Persoonlijke ongevallen MUG artsen/verpleegkundigen
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Kwaliteit / PondÈration: 40 CritËre de qualitÈ - Nom: Tussentijdse opzegmogelijkheden / PondÈration: 10 Co t - Nom: Prijs / PondÈration: 50
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 72 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invitÈs participer Nombre minimal envisagÈ: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  nvt Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 
1.nvt
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
   1.  Bekwaamheid Een inschrijver moet aantonen dat hij vermeld is in het register verzekeringstussenpersonen in de categorie verzekeringsmakelaar of herverzekeringsmakelaar van de Autoriteit voor FinanciÎle Diensten en Markten (FMSA) conform de wet betreffende verzekeringen van 4 april 2014 meer bepaald artikel 260 en volgende - thema onafhankelijk advies en ongebonden keuze van verzekerings- en herverzekeringsonderneming.
   2.  Referenties De kandidaat-inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van minstens drie referenties van consultancy opdrachten van diverse verzekering bij ziekenhuizen met minimum 300bedden of gelijkaardige entiteiten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend, of door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Inclusief vermelding van de contactpersoon en het telefoonnummer. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Voorleggen van attest
   2.  3 referenties van ziekenhuizen of gelijkaardige entiteiten.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la nÈgociation
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer le marchÈ sur la base des offres initiales sans mener de nÈgociations
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 13/04/2023 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs Date: 28/04/2023
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
nÈerlandais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 8 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. https://eten.publicprocurement.be/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Rechtbank van eerste aanleg - Oost-Vlaanderen Adresse postale: Watlingtonstraat 1 Ville: Gent Code postal: 9000 Pays: Belgique
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar (beheer en overheidsopdrachten) 13/04/2023 17/03/2023 BEL National
 
 
C L A S S E    C P V
66518100 - Services de courtage en assurances