Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 18-043313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Belgique-Gand: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2022/S 018-043313 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universiteit Gent Numéro national d'identification: 0248.015.142_20859 Adresse postale: Sint-Pietersnieuwstraat 25 Ville: Gent Code NUTS: BE234 Arr. Gent Code postal: 9000 Pays: Belgique Courriel: aankoopbeleid@ugent.be Téléphone: +32 92643219 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ugent.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434784
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FACS Numéro de référence: Universiteit Gent-20OZB002-gunning-F03_0
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Aankoop van een nieuwe fluorescentie geactiveerde cell sorter (FACS) met bijhorende Class II safety hood
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 740 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE Belgique / België
II.2.4) Description des prestations:
Aankoop van een nieuwe fluorescentie geactiveerde cell sorter (FACS) met bijhorende Class II safety hood
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
De BD FACSymphony S6 sorter is uniek op basis van volgende eigenschappen: Enige toestel op de markt met de mogelijkheid om tot maximum 9 lasers te installeren, allemaal in de ruimte gescheiden (spatially separated) Standaard is het toestel uitgerust met hoge-kracht lasers en is er een grote keuze uit lasers (>25 golflengtes) en respectievelijke kracht. Deze laserkracht is nodig om in elk detectiekanaal voldoende signaal op te vangen, ook in de hogere zwakkere golflengtes De lasers kunnen via de Coherent® software module elk apart aangestuurd en geregeld worden, afhankelijk van de experimentele toepassing Er worden 4 verschillende nozzle groottes meegeleverd (70-85-100-130 pm) en je kan deze makkelijk wisselen zonder de vloeistofstroom te beïnvloeden. De laser alignering (delays) en de vloeistofstroom worden geautomatiseerd aangepast. Bij andere firma's is dit een omslachtige procedure of ze bieden niet alle groottes van nozzles aan. Aangezien we veel verschillende toepassingen hebben, gaan we al deze verscheidene nozzle groottes nodig hebben, afhankelijk van het type staal Er kunnen technisch gezien op dit ogenblik 50 parameters (48 kleuren + voorwaartse en zijwaartse lichtverstrooiing) gemeten worden en er kan een volledige automatische compensatiematrix gemaakt worden van deze 48 kleuren De sorteer-gating strategie kan tot 16 niveaus diep (16-gate deep), er kan een "threshold" gezet worden op eender welke parameter en/of laser of combinatie van beide Flet toestel heeft een bubbel detector, deze detecteert automatisch wanneer het staal op is en zorgt ervoor dat er geen lucht in de flowcel terechtkomt Van elke puls die gemeten wordt, kan voor elke parameter de hoogte, breedte en oppervlakte worden opgeslagen Er is een automatisch programma voorzien om het toestel klaar te maken voor aseptische sorting door middel van aparte vloeistofreservoirs De technologie voor detectie zorgt voor superieure resultaten: o Elke photon multiplier tube (RMT) heeft zijn eigen pre-amplifier o GaAsP detectoren worden gebruikt in plaats van PMTs wanneer men signaal meet boven de 700nm (GaAsP zijn gevoeliger in de hogere golflengtes) o Kwarts cuvet die gekoppeld is met gel op een 1,3 NA lens, maakt het mogelijk om sensitief te kunnen meten maar ook om 9 lasers spots te kunnen hebben o In de kwarts cuvet is er een lagere flow snelheid (3x) waardoor de sensitiviteit verhoogt in vergelijking met stream-in-air o De Ultra-quiet VPX-elektronica is nieuw en zorgt voor heel lage elektronische ruis tijdens de metingen. We zien dit ook bevestigd als we onze BD Symphony A5 analyse toestel vergelijken met oudere generatie flow cytometer analyse toestellen van BD Flet toestel wordt geleverd met een breed gamma aan opvangmogelijkheden. De recipiënten zijn: 5 ml, 15 ml, 45 ml, microcentrifuge tubes, PCR-strips, 96- en 384-well platen. Er is ook een adapter voorzien met schuine opvang voor verbeterde sorting in PCR- en multiwell-platen. Bovendien kunnen alle opgevangen stalen gekoeld of verwarmd worden tijdens de sortering Bij de plaat sorting gebruikt men een vernieuwde Automated cell deposition unit (ACDU) die tot 4 keer sneller zal zijn dan de huidige generatie ACDU van de BD FACSAria Elke cel die gesorteerd wordt in een plaat, kan geïndexeerd worden om nadien het expressiepatroon van elke merker op die cel te kunnen achterhalen Het is mogelijk om het toestel verder uit te bouwen naar een 60 kleuren FACS sorter (future proof) BD is de enige firma met een breed gamma aan kleurstoffen die het mogelijk maakt om tot meer dan 30 kleuren flow cytometrie uit te voeren. Voorbeeld hiervan zijn de Brilliant Ultraviolet dyes o CD4 evaluatie kit met standaard en prototype kleurstoffen (> 30 humane CD4 antilichamen) o Exlusieve toegang tot de hoge parameters reagentia van BD (o.a. de prototype BD Horizon Brilliant dyes) o High end panel design support en training o High parameter technical applicatie ondersteuning
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Becton Dickinson Ville: Erembodegem Code NUTS: BE Belgique / België Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 740 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611 Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Belgique-Gand: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)Type d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 26/01/2022 BE National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)