Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Installation de matériel de contrôle du trafic routier

2020/S 200-484215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Belgique-Gand: Installation de matériel de contrôle du trafic routier

2020/S 200-484215

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 143-351021)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Numéro national d'identification: 0316.380.841_17002
Adresse postale: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Ville: Gent
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Courriel: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 92762829
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371542
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382368

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Mobilidata - iVRI - leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen - gedeelte TLC

Numéro de référence: EMG-VWT/INN/2020/011-F02_2

II.1.2)
Code CPV principal
45316210 Installation de matériel de contrôle du trafic routier

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Deze openbare procedure leidt tot een meerjarige raamovereenkomst met meerdere aannemers voor het leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen. Per bestelling wordt een mini-competitie georganiseerd die resulteert in het toekennen van de opdracht aan één aannemer. Deze opdracht beoogt het gedeelte TLC en staat in nauwe relatie tot het contract dat de RIS en ITSapp omvat.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 143-351021

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 13/10/2020

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 09:45

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hierbij wordt het wijzigingsbericht nr. 8 gepubliceerd. De openingszitting is verdaagd naar maandag 19 oktober om 9:45.

 
 
C L A S S E    C P V
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier