Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Services d'assurance

2021/S 37-093247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Belgique-Gand: Services d'assurance 2021/S 037-093247 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universiteit Gent Numéro national d'identification: 0248.015.142_20859 Adresse postale: Sint-Pietersnieuwstraat 25 Ville: Gent Code NUTS: BE234 Arr. Gent Code postal: 9000 Pays: Belgique Courriel: aankoopbeleid@ugent.be Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ugent.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401839
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reisbijstand Numéro de référence: Universiteit Gent-20OPE001-F03_0
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Deze opdracht heeft betrekking op het afsluiten van een verzekering reisbijstand ten behoeve van alle (zonder enige beperking) personeelsleden, houders van een (post)doctoraatsbeurs toegekend door de UGent, houders van een (post)doctoraatsbeurs toegekend door een andere instantie dan de UGent, navorsers, (sporadisch) vrijwillige (onbezoldigde) medewerkers (met inbegrip van de onbezoldigde postdoctorale medewerkers), professoren aan wie wordt toegelaten hun activiteiten na hun pensionering onbezoldigd verder te zetten, gastprofessoren, (doctoraats)studenten, stagiairs (aan de UGent), cursisten van permanente vormingen met een centrale inschrijving aan de UGent en bij uitbreiding kortweg alle categorieën personen die in het kader van hun studie-, onderzoeks- of professionele of vrijwillige opdracht aan de UGent tijdelijk in het buitenland en dus buiten BELGIË verblijven, zonder dat hiervoor een voorafgaande melding aan de verzekeraar of aan de inschrijver moet gebeuren. Deze personen zijn automatisch aangesloten. Er is dekking voor de buitenlandse reizen - namelijk reizen naar een bestemming buiten BELGIË - die de verzekerden ondernemen in het kader van hun universitaire activiteiten (studiereizen/reizen in kader van onderzoek/dienstreizen in het kader van de professionele of vrijwillige opdracht aan de UGent), met inbegrip van het tijdelijk verblijf in het land van bestemming omwille van de universitaire activiteiten, de onmiddellijk aansluitende/onmiddellijk voorafgaande privéreis cf. rubriek B.2 van Technische Bijlage 4 bij het bestek en het in voorkomend geval verlengd verblijf in het buitenland gedekt door het contract.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE234 Arr. Gent
II.2.4) Description des prestations:
Deze opdracht heeft betrekking op het afsluiten van een verzekering reisbijstand ten behoeve van alle (zonder enige beperking) personeelsleden, houders van een (post)doctoraatsbeurs toegekend door de UGent, houders van een (post)doctoraatsbeurs toegekend door een andere instantie dan de UGent, navorsers, (sporadisch) vrijwillige (onbezoldigde) medewerkers (met inbegrip van de onbezoldigde postdoctorale medewerkers), professoren aan wie wordt toegelaten hun activiteiten na hun pensionering onbezoldigd verder te zetten, gastprofessoren, (doctoraats)studenten, stagiairs (aan de UGent), cursisten van permanente vormingen met een centrale inschrijving aan de UGent en bij uitbreiding kortweg alle categorieën personen die in het kader van hun studie-, onderzoeks- of professionele of vrijwillige opdracht aan de UGent tijdelijk in het buitenland en dus buiten BELGIË verblijven, zonder dat hiervoor een voorafgaande melding aan de verzekeraar of aan de inschrijver moet gebeuren. Deze personen zijn automatisch aangesloten. Er is dekking voor de buitenlandse reizen - namelijk reizen naar een bestemming buiten BELGIË - die de verzekerden ondernemen in het kader van hun universitaire activiteiten (studiereizen/reizen in kader van onderzoek/dienstreizen in het kader van de professionele of vrijwillige opdracht aan de UGent), met inbegrip van het tijdelijk verblijf in het land van bestemming omwille van de universitaire activiteiten, de onmiddellijk aansluitende/onmiddellijk voorafgaande privéreis cf. rubriek B.2 van Technische Bijlage 4 bij het bestek en het in voorkomend geval verlengd verblijf in het buitenland gedekt door het contract.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: dienstverlening / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: effectiviteit / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zie bestek.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-342556
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Expat & co Ville: Dilbeek Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 600 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611 Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance