Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 09/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Services divers aux entreprises et services connexes

2020/S 99-238092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Gand: Services divers aux entreprises et services connexes

2020/S 099-238092

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 088-210456)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Numéro national d'identification: 0200.068.636_22840
Adresse postale: Stropstraat 1
Ville: Gent
Code NUTS: BE234
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Annelies Stevens
Courriel: aankoop@farys.be
Téléphone: +32 92425798 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.farys.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374342

www.farys.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374342
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst voor het digitaliseren van verschillende documentstromen

Numéro de référence: TMVW-ALL-20-005-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
79900000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze opdracht betreft het afsluiten van en raamovereenkomst voor het digitaliseren van verschillende documentstromen. De raamovereenkomst schept een contractueel kader met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden van de individuele opdrachten binnen de respectievelijke percelen. De overeenkomst wordt opgedeeld in drie percelen: - perceel 1 - digitaliseren van fysieke (archief)documenten, - perceel 2 - scannen en aanleveren van inkomende post, - perceel 3 - verzenden van digitaal aangeleverde uitgaande post.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 088-210456

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naar aanleiding van de vrijblijvende infovergadering van 13.5.2020 kan u hierbij de presentatie alsook de vragen en antwoorden terugvinden.

 
 
C L A S S E    C P V
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes 
79995100 - Services d'archivage