Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 08/06/2021
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Concession de marchés publics de travaux
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2021/S 86-223747  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Belgique-Gand: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 2021/S 086-223747 Avis de concession Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: STAD Gent - Dienst Wonen Numéro national d'identification: 0207.451.227_162 Adresse postale: Woodrow Wilsonplein 1 Ville: Gent Code NUTS: BE234 Arr. Gent Code postal: 9000 Pays: Belgique Point(s) de contact: Caroline Beyers Courriel: caroline.beyers@gent.be Téléphone: +32 499808974 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gent.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409170
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409170 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=STAD+GENT+STADSSEC-JUR-KEN-HUI%2F2021%2F004-ID5149-F24
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Erfpachtrenovatie acht woningen Numéro de référence: STAD GENT STADSSEC-JUR-KEN-HUI/2021/004-ID5149-F24_0
II.1.2) Code CPV principal 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Concessie van werken DBFMO-Opdracht De stad Gent wenst in te zetten op een significante aanbodverruiming van sociale woningen. Recentelijk heeft de stad acht (8) woningen aangekocht, dewelke een renovatie behoeven en die de stad Gent wenst te verhuren via SVK (sociaal verhuurkantoor) Gent. In dat kader is de stad Gent op zoek naar een partner om de acht (8) woningen nader vorm te geven ("Design"), te renoveren ("Build"), te financieren ("Finance"), te onderhouden ("Maintain") en te exploiteren ("Operate"). De Aanbestedende Overheid heeft ter verdere omkadering van het project een Projectdefinitie opgesteld, waarin de basisdoelstellingen die zij met de DBFMO-Opdracht wil bereiken, zijn uiteengezet. Financiering De Concessiehouder staat in voor de financiering van de DBFMO-Opdracht. De Geselecteerden kunnen zelf, binnen de randvoorwaarden gesteld in de Gunningsleidraad, de meest optimale financieringsstructuur voorstellen, dewelke rekening houdt met het streefdoel van de Aanbestedende Overheid naar een werking zonder financiële inbreng vanwege de Aanbestedende Overheid. In de Selectiefase wordt er niet geëist dat de Kandidaten reeds aantonen dat ze beschikken over het eventueel noodzakelijke vreemd vermogen voor de financiering van de Concessie, noch dat al vastligt wie de financiële instellingen zijn waarmee ze wensen samen te werken. Wel wordt er op gewezen dat de Concessiehouder verantwoordelijk zal zijn voor het aantrekken van het eventueel nodige vreemd vermogen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE234 Arr. Gent
II.2.4) Description des prestations:
Concessie van werken DBFMO-Opdracht De stad Gent wenst in te zetten op een significante aanbodverruiming van sociale woningen. Recentelijk heeft de stad acht (8) woningen aangekocht, dewelke een renovatie behoeven en die de stad Gent wenst te verhuren via SVK (sociaal verhuurkantoor) Gent. In dat kader is de stad Gent op zoek naar een partner om de acht (8) woningen nader vorm te geven ("Design"), te renoveren ("Build"), te financieren ("Finance"), te onderhouden ("Maintain") en te exploiteren ("Operate"). De Aanbestedende Overheid heeft ter verdere omkadering van het project een Projectdefinitie opgesteld, waarin de basisdoelstellingen die zij met de DBFMO-Opdracht wil bereiken, zijn uiteengezet. Financiering De Concessiehouder staat in voor de financiering van de DBFMO-Opdracht. De Geselecteerden kunnen zelf, binnen de randvoorwaarden gesteld in de Gunningsleidraad, de meest optimale financieringsstructuur voorstellen, dewelke rekening houdt met het streefdoel van de Aanbestedende Overheid naar een werking zonder financiële inbreng vanwege de Aanbestedende Overheid. In de Selectiefase wordt er niet geëist dat de Kandidaten reeds aantonen dat ze beschikken over het eventueel noodzakelijke vreemd vermogen voor de financiering van de Concessie, noch dat al vastligt wie de financiële instellingen zijn waarmee ze wensen samen te werken. Wel wordt er op gewezen dat de Concessiehouder verantwoordelijk zal zijn voor het aantrekken van het eventueel nodige vreemd vermogen.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Uitsluitingsgronden (artikelen 50 t.e.m 52 Concessiewet en artikelen 31 t.e.m. 33 KB Concessies) §1. De Kandidaat en, in het geval van een Samenwerkingsverband, elk lid van dat Samenwerkingsverband, evenals de Derde Entiteiten mogen zich niet in één van de uitsluitingsgronden bevinden. Ingeval een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is of een uitsluitingsgrond inzake de fiscale of sociale schulden, leidt dit in principe tot uitsluiting van de betrokken Kandidaat. Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Kandidaat / leden van het Samenwerkingsverband / Derde Entiteiten, of personen die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben. Ingeval een facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is, kan de Aanbestedende Overheid de betrokken Kandidaat uitsluiten. §2. De Kandidaat / leden van het Samenwerkingsverband en de Derde Entiteiten vullen elk hiertoe het Document Voorlopig Bewijs (DVB) in. Let op: ook een Aangeduide Onderaannemer betreft in bepaalde gevallen een Derde Entiteit. Indien de Kandidaat bestaat uit een Samenwerkingsverband, dienen de bewijsstukken betreffende de uitsluitingsgronden door alle leden van het Samenwerkingsverband te worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de in de Aanvraag tot Deelneming vermelde Derde Entiteiten. §3. Met het oog op het goede verloop van de plaatsingsprocedure worden de Kandidaten nu reeds verzocht om de nodige uittreksels (of het uittreksel) uit het strafregister - die door de Aanbestedende Overheid niet rechtstreeks opgevraagd kunnen worden via de aan de Aanbestedende Overheid kosteloos ter beschikking gestelde databanken (bv. telemarc/digiflow) - op te vragen en bij hun Aanvraag tot Deelneming te voegen. §4. Buitenlandse ondernemingen (Kandidaten / leden van het Samenwerkingsverband / Derde Entiteiten) worden, eveneens omwille van het goede verloop van de plaatsingsprocedure, verzocht aan de Aanvraag tot Deelneming tevens de documenten toe te voegen die de Aanbestedende Overheid voor Belgische ondernemingen zelf kan raadplegen via de Telemarc-toepassing, m.n.: a) het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; b) het attest fiscale schulden (FOD Financiën); c) de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
 
1.Voor de Aannemer: een beëdigde verklaring, opgesteld door een boekhouder of bedrijfsrevisor, betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de Aannemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Een minimumjaaromzet in hoofde van de Aannemer van 960 000 EUR voor de laatste drie beschikbare boekjaren is vereist opdat de Kandidaat voor selectie in aanmerking zou komen.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
Teamsamenstelling Verplicht Basisteam: - een architect, - een aannemer, - een beheerder. De Architect, de Aannemer en de Beheerder maken allen verplicht deel uit van (het Samenwerkingsverband dat fungeert als) de Kandidaat. Zij kunnen derhalve niet optreden als Aangeduide Onderaannemers/Derde Entiteiten;
   2.  Erkenning De Kandidaat moet aantonen te voldoen aan de erkenningsreglementering, in het bijzonder met betrekking tot vermelde klasse en categorie;
   3.  Machtiging het beroep van architect uit te voeren;
   4.  Referenties Architect Exact drie (3) referenties7 die betrekking hebben op het ontwerp van een vergelijkbare infrastructuur. De werken waarop het betreffende ontwerp betrekking heeft, dienen tijdens de afgelopen periode van maximaal vijf (5) jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Concessie voorlopig opgeleverd te zijn. De totale bouwkost (i.e. de totale waarde van de uitgevoerde werken, excl. ontwerp- en studiekosten) van de betreffende infrastructuur bedraagt minimaal 60 000 EUR excl. btw. Onder vergelijkbare infrastructuur en werken wordt begrepen: renovatie van één of meerdere rijwoningen in een binnenstedelijke context. Ingeval van opdrachten uitgevoerd in het kader van een Samenwerkingsverband met meerdere architecten, dient aangetoond te worden dat ook de Architect zélf (mede) instond voor het ontwerp van een gelijkaardige infrastructuur, maar dient de totale bouwkost niet te worden "opgedeeld" naargelang de bijdrage van elke Architect (de totale bouwkost wordt alsdan in aanmerking genomen). Aannemer Exact drie (3) referenties8 die betrekking hebben op de realisatie van een vergelijkbare infrastructuur, uitgevoerd en (voorlopig) opgeleverd tijdens de afgelopen periode van maximaal vijf (5) jaar voorafgaand aan de Aankondiging van de Concessie met een totale bouwkost (i.e. de totale waarde van de uitgevoerde werken, excl. ontwerp- en studiekosten) van minimaal 400 000 EUR excl. btw. Onder vergelijkbare infrastructuur en werken wordt begrepen: renovatie van meerdere rijwoningen in een binnenstedelijke context. Ingeval van opdrachten uitgevoerd in het kader van een Samenwerkingsverband met meerdere aannemers, dient aangetoond te worden voor welk gedeelte van de werken de Aannemer instond en wordt de totale bouwkost "opgedeeld" naargelang de bijdrage van elke aannemer in de werken. Dat de Aannemer onderaannemers zou hebben ingeschakeld bij de uitvoering van zijn opdracht, wordt in dit verband niet relevant geacht.. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
2.De Aanbestedende Overheid gaat er van uit dat de werken die het voorwerp uitmaken van de onderhavige Concessie, zijn gerangschikt in klasse 3, categorie D;
   3.  De Architect die deel uitmaakt van de Kandidaat dient ingeschreven te zijn op de lijst (tableau) van architecten van de Belgische Orde van Architecten (of over een gelijkwaardige kwalificatie te beschikken in zoverre het buitenlandse architect betreft);
   4.  Alle referenties dienen gestaafd te worden door getuigschriften van goede uitvoering.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres Date: 08/06/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Opgelet! Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten. Deze opdracht is een concessie die verloopt volgens de Mededingingsprocedure met onderhandeling. Doorselectie Slechts de eerste drie (3) referenties (volgens de inhoudstafel/de volgorde in de Aanvraag tot Deelneming) worden door de Aanbestedende Overheid in aanmerking genomen voor de selectie en de doorselectie (en, zo dit niet mogelijk is, worden er - voorafgaand aan de beoordeling ervan - op willekeurige wijze drie (3) referenties gekozen door de Aanbestedende Overheid). Er kunnen dus ook geen afzonderlijke referenties worden ingediend voor de selectie en de doorselectie. Behoudens het geval van voortijdige beëindiging zal de DBFMO-Overeenkomst lopen vanaf de Sluitingsdatum tot de Einddatum, hetgeen een totale termijn van maximum tien kalendermaanden voor de renovatiewerken, vermeerderd met 27 jaar betaalbaar verhuren inhoudt. De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be https://eten.publicprocurement.be
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad Van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Belgique-Gand: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuellesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Concessions de travauxType de procédure: Procédure d'attribution de concessionType de marché: Marché de travauxtravaux 08/06/2021 04/05/2021 BE National
 
 
C L A S S E    C P V
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles