Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Gand: Travaux de construction de voies

2022/S 10-021954  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Belgique-Gand: Travaux de construction de voies

2022/S 010-021954

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 250-664564)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Infrabel Asset Management Area North-West
Numéro national d'identification: 0869.763.267_23936
Adresse postale: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Ville: Gent
Code NUTS: BE234 Arr. Gent
Code postal: 9000
Pays: Belgique
Courriel: katrien.clauw@infrabel.be
Téléphone: +32 92412341
Fax: +32 92412537
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.infrabel.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423105

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
57/52/3/21/040 - Lijn 50 & 50E te Merelbeke: Massificatie v/d werken ter vernieuwing van Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG Spoor-, bovenleidings-, en seininrichtingswerken

Numéro de référence: I-I.NW-57/52/3/21/040-F05_0

II.1.2)
Code CPV principal
45234116 Travaux de construction de voies

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
De aanneming spoorwerken (Tracks) bestaat hoofdzakelijk uit: Gedeelte tracks: a. Hoofdzaak Voorbereiden van de werfzone voor het uitvoeren van de werken; De opbraak en aanleg van spoortoestellen in hoofdspoor; De opbraak en aanleg van spoorstaven, dwarsliggers en ballast in hoofdspoor; b. Allerlei Het verschuiven van sporen en spoortoestellen; Het afgraven van grond en ballast; Het afhalen, lossen en verwerken of ziften van ballast; De aanleg van dienstwegen en dienstovergangen; Het uitvoeren van aluminothermische lassen; Het leveren van logistieke prestaties; Kabelwerken; Het uitbreken en (her)aanleggen van bevloering in en rond de sporen; Het plaatsen en afbreken van tijdelijke snelheidsseinen; Verhandelen van verschillende spoormaterialen; Overname van diverse (uitbraak) (spoor)materialen; Ter beschikking stellen van hydraulische kraan en vrachtwagen met bediende; Ter beschikking stellen van gekwalificeerd spoorwegarbeiders; Gedeelte aanpassingswerken signaling: De benodigde seininrichtingswerken voor het realiseren van een navette-dienst tijdens de tijdelijke lijn onderbreking in 2023; Het uitbreken van de bestaande seininstallatie in de werfzone van de wisselver-nieuwing: - Uitbraak voor recuperatie van assentellers met bijhorende aansluitdozen; - Uitbraak voor recuperatie en afvoer van wisselstellers; - Om beschadiging te voorkomen aan de te hergebruiken kabels worden deze tijdelijk teruggetrokken tot buiten de werfzone; - Wegnemen en afvoeren van buiten dienst gestelde kabels, sleufwerk en ver-deelkasten; - Uitbraak van seinborden en bijhorende palen; De wederopbouw van de seininstallatie in de werfzone van de wisselvernieu-wing: - Werken om de plaatsing van seinkabels mogelijk maken, zoals het plaatsen van sleufwerk, het maken van trekputten en doorsteken; - Het opstellen van verdeelkasten; - Het afrollen en plaatsen van kabels in sleuven en buizen; - Het binnenbrengen en aansluiten van kabels aan de gestellen in keten en verdeelkasten, alsook aan de assentellers en wisselstellers in het spoor; - Het moffen van (bestaande) kabels; - Het aanpassen van de bijkomende aanduidingen op bestaande seinen; - Het plaatsen van seinborden op palen; - De realisatie van terugstroomverbindingen; - Het opruimen en terug in een ordentelijke staat brengen van het kabeltracé. De aanneming bovenleiding (Catenary) bestaat hoofdzakelijk uit: De volledige opbraak en vernieuwing van de bovenleidingen ter hoogte van de ver-trakking Y.Oost-Ledeberg. Het betreft de beide sporen van L.50, L50E en L58(1) op deze locatie. Het plaatsen van nieuwe bovenleidingspalen en draagstructuren; De opbraak van de oude bovenleiding; Het plaatsen van de nieuwe bovenleiding; De opbraak van de oude bovenleidingspalen en draagstructuren.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-664564

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Er werd een nieuwe versie van het piketteringsplan bij Catenary toegevoegd, zijnde plan Merelbeke_0001_update.
Belgique-Gand: Travaux de construction de voiesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
02/03/2022
14/01/2022
BE
National

 
 
C L A S S E    C P V
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234116 - Travaux de construction de voies 
45234160 - Travaux de construction de caténaires