Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 05/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Hamont-Achel: Balayeuses

2020/S 68-161215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Belgique-Hamont-Achel: Balayeuses 2020/S 068-161215 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stad Hamont-Achel Numéro national d'identification: BE 0216.772.630 Adresse postale: Stad 40 Ville: Hamont-Achel Code NUTS: BE221 Code postal: 3930 Pays: Belgique Point(s) de contact: mevrouw Wendy Zengers Courriel: aankoopdienst@hamont-achel.be Téléphone: +32 11510500 Fax: +32 11447237 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.hamont-achel.be www.hamont-achel.be
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3800/1L/2020 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aankoop werktuigdrager Numéro de référence: 2020066
II.1.2) Code CPV principal 34144430
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zie II.2.4).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Lieu principal d'exécution:
Stadswerf, Middenweg 5, te 3930 Hamont-Achel.
II.2.4) Description des prestations:
Het betreft de aankoop van een compacte, zeer wendbare, knik-gestuurde en geluidsarme multifunctionele werktuigdrager met een toegelaten totaalgewicht van 3 500 kg (rijbewijs B moet voldoende zijn).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Prestaties, veiligheid en comfort / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Technische waarde / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Waarborg en onderhoud / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Waarborgtermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Leveringstermijn / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 02/06/2020 Fin: 03/06/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Vereiste opties (lage druk stoom en onkruidbestrijding: - hydraulisch aangedreven, - passend op aangeboden voertuigendrager met extra watertank van min. 700 l, - hydrant aansluiting, vrijeval vulsysteem en terugslagventiel, filters, slangen en koppelingen, - afzetsteunen op loopwielen, - centrifugaalpomp met keramische dichting, overdruk ventiel, - branderinstallatie met elektrische voeding, met alle benodigde armaturen, veiligheidsvoorzieningen, slangen en koppelingen met aparte dieseltank, - temperatuurbereik van min. 150o C bij tien bar druk, - uitblaasadapter, - automatisch ontkalkingssyteem, - stoomdek met pendelcompensatie met een breedte van 1,00 m, met verrijdbaar afzetstatief, - stoomdek opgedeeld in drie gescheiden segmenten, - haspelinstallatie van min. twintig m met lans, - wettelijke signalisatie op unit (watertank), - LED balk achteraan, - hete lucht brander, - compatibel op aangeboden werktuigdrager, - werkbreedte van 100 cm, - luchttemperatuur tussen 450-400o C, - brandstof LPG met vaste tank, - werksnelheid tussen de één-vijf km per uur.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen;
   2.  Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Attest van conformiteit met CE-reglementering;
   2.  Minimaal vijf leveringen van dezelfde machine voor minimaal één publieke instantie.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 02/09/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/05/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Stadhuis, Stad 40, 3930 Hamont-Achel.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: het plaatsbezoek bestaat uit een verplichte demonstratie van de aangeboden werktuigdrager. Alle werktuigdragers worden getest op hetzelfde parcours en door dezelfde chauffeur(s). U kan contact opnemen met de Technische Dienst van de Stad Hamont-Achel voor een afspraak op het telefoonnummer +32 011510500. De demonstratie dient te gebeuren op het terrein van de Stadswerf. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ https://eten.publicprocurement.be/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Adresse postale: Wetenschapsstraat 33 Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33192600 - Matériels de levage pour le secteur des soins de santé 
34144430 - Balayeuses