Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Hasselt: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2021/S 37-093249  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Belgique-Hasselt: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 2021/S 037-093249 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: De Vlaamse Waterweg nv Numéro national d'identification: 0216.173.309_16711 Adresse postale: Havenstraat 44 Ville: Hasselt Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Code postal: 3500 Pays: Belgique Point(s) de contact: ir. Frank Serpentier Courriel: regio.west@vlaamsewaterweg.be Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vlaamsewaterweg.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401795
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: waterbouwkundige werken en diensten
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Seine-Schelde. Ontwikkeling van een socio-economisch monitoringsinstrument inzake de hinterlandverbindingen van de Vlaamse kusthavens Numéro de référence: De Vlaamse Waterweg-ARW-205-054-F03_0
II.1.2) Code CPV principal 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 298 600.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311200 Services de conseil en matière de systèmes de transport 79311400 Services de recherche économique 79311410 Services d'évaluation de l'impact économique 79314000 Étude de faisabilité 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 79310000 Services d'études de marchés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST Lieu principal d'exécution:
Vlaams Gewest.
II.2.4) Description des prestations:
Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: offertebedrag / Pondération: 40 Coût - Nom: kwaliteit van de offerte / Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EU-programma 'CEF-Transport MAWP 2014 - 2020' (MAWP = Multi-Annual Work Programme) - projecttitel 'Seine-Scheldt 2020' - projectnummer '2014-EU-TM-0373-M'.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 204-496722
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ARW-20-054
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REBEL PORTS & LOGISTICS bv Ville: Antwerpen Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen Code postal: 2018 Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 298 600.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 - Uitvoeringstermijn: zie bestek, - Vanaf
   1. 1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in xml-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing, - Bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen, - De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek. https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing http://mow.vlaanderen.be/qc
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Raad van State Ville: Brussel Pays: Belgique
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71311200 - Services de conseil en matière de systèmes de transport 
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 
79310000 - Services d'études de marchés 
79311400 - Services de recherche économique 
79311410 - Services d'évaluation de l'impact économique 
79314000 - Étude de faisabilité