Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Hasselt: Services relatifs à la gestion

2021/S 37-093267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Belgique-Hasselt: Services relatifs à la gestion 2021/S 037-093267 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stad Hasselt Numéro national d'identification: BE0207466964 Adresse postale: Limburgplein 1 Ville: Hasselt Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Code postal: 3500 Pays: Belgique Point(s) de contact: mevrouw Nele Stad D'haemers Courriel: nele.dhaemers@hasselt.be Téléphone: +32 11308063 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hasselt.be
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum Numéro de référence: 2021-0177-01
II.1.2) Code CPV principal 79420000 Services relatifs à la gestion
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Naar aanleiding van het vaccinatiecentrum wenst Stad Hasselt diverse projectmanagers aan te stellen voor het dagelijks management.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 550 800.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - programmamanager
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Hoofddoel van de functie: de programmamanager is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Zij/hij begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen de Eerstelijnszone. Zij/hij creëert verbinding tussen de door de overheid uitgetekende vaccinatiestrategie en de operationalisering van het vaccinatiegebeuren in het/de vaccinatiecentrum/a in de eerstelijnszone en - na de sluiting van de vaccinatiecentra - de inkanteling van het vaccinatiegebeuren in de reguliere zorgcircuits. Zij/hij is de lijm die het geheel op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle informatie samenkomt.
   2.  Functie-inhoud: resultaatsgebied 1: uitwerking, bewaking en bijsturing van de lokale vaccinatiestrategie. Resultaat: de betrokken actoren bepalen de lokale vaccinatiestrategie conform de Vlaamse en Federale richtlijnen. De vaccinatiestrategie wordt gedragen en onderschreven door alle partners. De vaccinatiestrategie wordt continu bijgesteld op basis van nieuwe informatie en ontwikkelingen. Kerntaken: - procesbegeleiding: -- identificeren van de stakeholders, -- opzetten van overleg met de stakeholders, -- creëren van verbinding en consensus tussen de verschillende lokale actoren, -- bewaken van de lokale vaccinatiestrategie en de uitrol hiervan, - helikopter zicht: -- dagelijks afstemmen met de verschillende actoren teneinde steeds een overzicht te behouden over de lokale vaccinatieketen, -- bewaken van de correcte implementatie van de verschillende fases, - bijsturing: -- bewaken van het optimale gebruik van de beschikbare vaccins (overschotten vermijden), -- ingeval van grote lokale uitbraken en clusters samen met de medisch expert analyseren van de potentiële consequenties voor het vaccinatiebeleid en zo nodig bijsturingen initiëren, -- de overgang verzorgen van de vaccinatiecampagne die gebaseerd is op centrale vaccinatie vanuit de vaccinatiecentra naar de vaccinatiecampagne die vanuit de reguliere zorgcircuits zal vorm krijgen Resultaatsgebied 2: projectbegeleiding van de vaccinatiecentra en mobiele vaccinatieteams van de Eerstelijnszone. Resultaat: er is ten allen tijde zicht op de stand van zaken omtrent de werking van de vaccinatiecentra (inclusief mobiele teams) en de problemen die zich stellen. De aanpak van thuisvaccinatie en de inzet van de mobiele teams wordt bewaakt. via overleg met de betrokken verantwoordelijken (vaccinatiecentrum-manager, projectleider infrastructuur, projectleider support & HR-management, medisch coördinator, farmacologisch coördinator, zorgraad en lokaal bestuur) worden problemen gedetecteerd en aangepakt. Er wordt gezorgd voor een goede communicatie en afstemming tussen alle betrokkenen waarbij elke partner een goed zicht heeft op de situatie binnen de eerstelijnszone en haar/zijn rol correct opneemt. Kerntaken: - coaching van de betrokken verantwoordelijken i.f.v. oplossen van problemen, communicatie en afstemming, - structurele briefing van de actoren in de zorgraad waaronder de lokale besturen, - opzetten van overleg via werkgroepen met specifieke thema's (bijvoorbeeld infrastructuur en logistiek). Resultaatsgebied 3: projectbegeleiding populatiemanagement, sensibilisering en communicatie. Creatie van verbinding tussen operationele aspecten van het vaccinatieproces en de vaccinatiestrategie. Resultaat: de noodzakelijke rollen en functies binnen de zorgraad (populatiemanagement, communicatiecel, medische opvolging van het vaccinatieprogramma) worden adequaat opgenomen en aangestuurd. De vaccinatiegraad wordt nauwgezet opgevolgd en waar nodig wordt een specifiek doelgroepenbeleid ontwikkeld. Populatiemanager en cel communicatie van de zorgraad zijn steeds op de hoogte [...] (zie opdrachtdocumenten).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/ projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - Populatiemanager
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
Hoofddoel van de functie. De populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70 % in de bevolking en dit met oog voor alle geïdentificeerde doelgroepen, waarbij zij/hij in de ELZ in samenwerking met alle partners binnen en buiten de zorgraad zo veel mogelijk doelgroepen identificeert. Dit houdt o.m. in: - analyseren van vaccinatiedata met het oog op opvolgen vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone, - samenwerken met lokale actoren voor het aanleveren en interpreteren van de nodige data, - identificatie en detectie van gebieden/doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad achterloopt op het beoogde cijfer, - ontwikkelen van doelgroepenbeleid inzake vaccinatie van moeilijk bereikbare groepen (in samenwerking met communicatie- en sensibiliseringsteam, de actoren in de zorgraad en alle relevante lokale actoren (bv. sociaal-culturele verenigingen, zelforganisaties [...]), - coördinatie van thuis-/mobiele vaccinatie waar aangewezen, in samenwerking met programmamanager en HR manager van het vaccinatieteam
   2.  Functie-inhoud: resultaatsgebied 1: analyse van vaccinatiedata met oog op opvolgen vaccinatiegraad. Resultaat: dagelijkse stand van zaken van de vaccinatiegraad per doelgroep (personeel en bewoners van collectiviteiten, eerstelijnszorgprofessionals, 65-plussers, risicogroepen, essentiële beroepen, overige bevolking) in de Eerstelijnszone analyseren. Zicht houden op de evolutie van vaccinatiegraad en opvolging van de impact van doelgroepgerichte acties. Kerntaken Verzamelen van relevante data, waar nodig in samenwerking met lokale partners binnen het netwerk van de zorgraad. Kunnen gebruiken van analytische dashboards en tools om verschillende analyses te maken. Frequente rapportage en behapbare toelichting aan de programmamanager en (actoren in) de zorgraad van de vaccinatiegraad per doelgroep die op dat moment in scope is volgens de vaccinatiestrategie. Vergelijking van vaccinatiegraad op niveau van doelgroep en ELZ met Vlaams gemiddelde in het licht van gelijke vaccinatietred. Indien er gemeenten van buiten de ELZ worden gevaccineerd in het vaccinatiecentrum, is samenwerking en afstemming met de populatiemanager van de aangrenzende ELZ cruciaal om opvolging vaccinatiegraad te garanderen. Resultaatsgebied 2: identificatie en detectie van gebieden en doelgroepen waar de vaccinatiegraad achterloopt op het beoogde cijfer. Resultaat: dagelijkse identificatie en detectie van te lage vaccinatiegraad in gebieden/doelgroepen die op dat moment in scope zijn in de vaccinatiestrategie binnen in de Eerstelijnszone. Kerntaken: verzamelen en analyseren van de relevante data om gebieden/doelgroepen te identificeren en detecteren waar vaccinatie moeilijk verloopt, in samenwerking met lokale partners binnen het netwerk van de zorgraad. Frequente rapportage en behapbare toelichting aan de programmamanager en (actoren in) de zorgraad van de vaccinatiegraad in gebieden of specifieke doelgroepen in de ELZ die achterlopen op het beoogde cijfer. Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen binnen de ELZ. Verzamelen en opvolgen van data omtrent redenen voor niet-vaccinatie. Resultaatsgebied 3: uitwerken van doelgroepenbeleid naar moeilijk te bereiken groepen. Resultaat: op basis van de gemaakte analyses een doelgroepgerichte aanpak voorstellen waar nodig, in samenwerking met lokale actoren. Kerntaken: uitwerken van voorstellen tot aanpak met hierin verschillende elementen: - sensibilisatie en motivering coördineren, samen met de communicatiecel en programmamanager (via algemene communicatie campagnes of doelgerichte contactname), samenwerking met lokale actoren (lokale besturen, lokale verenigingen, [...]) opzetten om te sensibiliseren en op maat oplossingen uit te werken. - ondersteuning van specifieke doelgroepen coördineren (van afstemming met liaisons van ver [...] (zie opdrachtdocumenten).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - HR manager - algemeen
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
 - Rapporteert aan de programmamanager, - Uitwerken en opvolgen van het personeelsbeleid (werving, contracten, verzekering, financiering/loonmanagement, planning [...]), - Uitwerken en opvolgen van het financieel beleid (= penvoerende organisatie), - Uitwerken en opvolgen van het voorraadbeheer (gekoppeld aan financieel beleid), - [...].
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider infrastructuur (coördinator vaccinatiecentrum)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1 te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
 - Rapporteert aan de programmamanager, - Verantwoordelijk voor de opbouw/inrichting van het VC (logistiek, IT, mobiliteit, [...]), - Verantwoordelijke voor het dagelijks goed functioneren van het centrum. Neemt zelf de rol van operationeel manager van het centrum op, of laat zich hiervoor bijstaan (bv. door zijn adjunct of verantwoordelijke logistiek), -- Aansturing van de stewards, onderhoudspersoneel, [...], -- Toezicht op functioneren van de accommodatie, -- Toezicht op de flow/doorstroming (en (infrastructureel) bijsturen waar nodig), -- [...], - Werkt hiervoor nauw samen met de uitbater van de Ethias Arena, - [...].
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider vaccinatieteams
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
 - Rapporteert aan de programmamanager, - Uitwerken van medische en farmaceutische processen m.b.t. de vaccinatie, - Uitwerken en opvolgen van administratieve processen m.b.t. anamnese, registratie in Vaccinet, [...], - [...].
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider communicatie
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
 - Rapporteert aan de programmamanager, - Algemeen en op maat van doelgroepen informeren en sensibiliseren (vertaling van federale en Vlaamse info naar lokaal niveau), - Afstemming van communicatie tussen de verschillende betrokken LB & ELZ (uniformiteit!), - Organisatie van helpdesk/callcenter, - Voorbereiden/adviseren van perscommunicatie.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - HR manager - vaccinatieteams
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79420000 Services relatifs à la gestion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: BE221 Arr. Hasselt Lieu principal d'exécution:
't Scheep, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.
II.2.4) Description des prestations:
Zie II.2.1).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aanvangstermijn / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kwaliteit van de expertise van de voorgestelde projectmanager/projectleider / Pondération: 40 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Vaccinatiecentrum Ethias Arena Hasselt - COVID19.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 1 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - programmamanager
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: The Factory - Pukkelpop Adresse postale: Diestersteenweg 152 Ville: Leopoldsburg Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 3970 Pays: Belgique Courriel: robbie@pukkelpop.be Téléphone: +32 11347825
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 79 200.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 2 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - populatiemanager
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: The Factory - Pukkelpop Adresse postale: Diestersteenweg 152 Ville: Leopoldsburg Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 3970 Pays: Belgique Courriel: robbie@pukkelpop.be Téléphone: +32 11347825
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 64 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 3 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - HR Manager - Algemeen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: The Factory - Pukkelpop Adresse postale: Diestersteenweg 152 Ville: Leopoldsburg Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 3970 Pays: Belgique Courriel: robbie@pukkelpop.be Téléphone: +32 11347825
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 64 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 4 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider infrastructuur (coördinator vaccinatiecentrum)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: The Factory - Pukkelpop Adresse postale: Diestersteenweg 152 Ville: Leopoldsburg Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 3970 Pays: Belgique Courriel: robbie@pukkelpop.be Téléphone: +32 11347825
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 5 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider vaccinatieteams
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maxster bv Adresse postale: J.E. Claeslaan 25 Ville: Nijlen Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 2560 Pays: Belgique Courriel: jan.himpe@maxster.be
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 136 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 6 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - projectleider communicatie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: The Factory - Pukkelpop Adresse postale: Diestersteenweg 152 Ville: Leopoldsburg Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 3970 Pays: Belgique Courriel: robbie@pukkelpop.be Téléphone: +32 11347825
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 64 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-0177-01
Lot nº: 7 Intitulé:
Aanstellen projectmanagers i.k.v. vaccinatiecentrum - HR Manager - vaccinatieteams
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maxster bv Adresse postale: J.E. Claeslaan 25 Ville: Nijlen Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code postal: 2560 Pays: Belgique Courriel: jan.himpe@maxster.be
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 68 400.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank van eerste aanleg Adresse postale: Parklaan 25, bus 2 Ville: Hasselt Code postal: 3500 Pays: Belgique Téléphone: +32 11374101 Fax: +32 11374481
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79420000 - Services relatifs à la gestion