Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 26/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Hasselt: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2021/S 228-599316  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Belgique-Hasselt: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2021/S 228-599316

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 206-534976)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: De Vlaamse Waterweg nv
Numéro national d'identification: 0216.173.309_16711
Adresse postale: Havenstraat 44
Ville: Hasselt
Code NUTS: BE224 Arr. Hasselt
Code postal: 3500
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Timothy Kurvers
Courriel: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Téléphone: +32 11298400
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vlaamsewaterweg.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426281

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Albertkanaal - Gemeente Grobbendonk: Verkleinen zwaaikom Deckx en bouwen kaaimuur Janssens-Smeets & Kerkstoel

Numéro de référence: De Vlaamse Waterweg-AAK-19-1101-F02_2

II.1.2)
Code CPV principal
45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Het voorwerp van de opdracht is het verkleinen van de zwaaikom in Grobbendonk en de bouw van een nieuwe kaaimuur afwaarts de brug van Grobbendonk bestaande uit een verankerde damwand met kopbalk en kaaiplateau voor de bestaande kaaimuur. Dit ten behoeve van de bedrijven: Kerkstoel, Janssen-Smeets en Deckx. Het project is opgedeelt als volgt : - Vast gedeelte : werken aan de zwaaikom - Voorwaardelijke gedeelte 1 : werken afwaarts de zwaaikom - Voorwaardelijke gedeelte 2 : werken opwaarts de zwaaikom

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 206-534976

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 25/11/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 26/11/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: De inschrijving moet geldig blijven tot

Au lieu de:

Date: 25/03/2022

Lire:

Date: 26/03/2022

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 25/11/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 26/11/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
TWB 2: nieuwe openingsdatum : 26/11/2021 om 11u Een aantal wijzigingen in het bestek en opmeting; een begeleidend document met alle informatie wordt toegevoegd: TWB nr.2
Belgique-Hasselt: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
26/11/2021
24/11/2021
BE
National

 
 
C L A S S E    C P V
45112320 - Travaux de mise en condition du terrain 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45243600 - Travaux de construction de murs de quai