Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 21/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Hasselt: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Belgique-Hasselt: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465188

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 162-425899)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Numéro national d'identification: 0316.380.841_17465
Adresse postale: Koningin Astridlaan 50 bus 4
Ville: Hasselt
Code NUTS: BE224 Arr. Hasselt
Code postal: 3500
Pays: Belgique
Courriel: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 11742300
Fax: +32 11742449
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wegenenverkeer.be
Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420520

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
N753 Verbinding N730 - N20 te Tongeren: Aanleg omleidingsweg fase 2

Numéro de référence: AWV L-WL/INV/N753/2/U1-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Aanleg van een nieuwe weg tussen de N758 Baversstraat en de N79 Maastrichtersteenweg met een toegang tot het ziekenhuis AZ Vesalius Tongeren, inrichting van de kruispunten ter plaatsen van de aansluitingen met de N758 Baversstraat en de N79 Maastrichtersteenweg. Ter hoogte van de Bergerstraat wordt een fietsbrug gebouwd. De N79 Maastrichtersteenweg zal volledig heringericht worden tot en met de aansluiting van de Eerste Meistraat (aanleg fietspaden, bushaltes, ...). Tevens zal in de Maastrichterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 162-425899

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 10/9/2021 ------------------------------------------ Er worden 4 bestanden gepubliceerd. De nieuwe samenvattende opmeting inventaris vervangt de vorige versie.

 
 
C L A S S E    C P V
45111230 - Travaux de stabilisation des sols 
45112500 - Travaux de terrassement 
45221110 - Travaux de construction de ponts 
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233129 - Travaux de construction de routes transversales 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233229 - Entretien des accotements 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233294 - Installation de signalisation routière 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts