01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption : 18/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Laarne: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels

2018/S 239-545914 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

12/12/2018
S239
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Laarne: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels

2018/S 239-545914

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 236-538887)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
OCMW Laarne
0212190666
Nerenweg 3
Laarne
9270
Belgique
Point(s) de contact: Mevrouw Veerle Van Peteghem
Téléphone: +32 93654645
Courriel: veerle.vanpeteghem@ocmwlaarne.be
Code NUTS: BE232 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ocmwlaarne.be

www.ocmwlaarne.be
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst via aankoopcentrale OCMW Laarne. Aankoop van klein medisch materiaal

Numéro de référence: Laarne-PPP04O-280/8002/Aankoop v-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
33000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Het OCMW van Laarne treedt op als aankoopcentrale voor volgende OCMW's, namelijk: OCMW Herzele (Kloosterstraat 42 te 9550 Herzele) OCMW Destelbergen (Kouterlaan 19 te 9070 Destelbergen) OCMW Wichelen (Dreefstraat 11a te 9260 Wichelen). Deze aankoopcentrale voert de procedure en sluit de overeenkomst. Het plaatsen van de bestellingen door de diverse OCMW's verloopt autonoom. De overeenkomst betreft geen 100 % exclusiviteitscontract, indien de leverancier voor bepaalde toepassingen geen geschikte producten of materialen kan aanbieden, of indien de prijs ervan te hoog ligt, heeft het bestuur het recht deze bij een andere firma aan te kopen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/12/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 236-538887

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Wijziging indieningsdatum in bestek naar 18.1.2019 i.p.v.
   7. 2.2019 + bijvoegen inventaris in digitale versie.

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels