Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 03/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
BELGIQUE
appel-offre

Belgique - 'limination et traitement des ordures - Transport en verwerking van selectief ingezamelde afvalstoffen op de recyclageparken van IVBO

2024/S 2024-350692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350692-2024 - Mise en concurrence
Belgique – Élimination et traitement des ordures – Transport en verwerking van selectief ingezamelde afvalstoffen op de recyclageparken van IVBO
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: IVBO
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Transport en verwerking van selectief ingezamelde afvalstoffen op de recyclageparken van IVBO
Description: Transport en verwerking van selectief ingezamelde afvalstoffen op de recyclageparken van IVBO
Identifiant de la procédure: efe28f9b-6b92-472f-8a5e-e90182a28672
Identifiant interne: PPP189-207/4178/A-BE-Z1XX-0083
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationaux(zie UEA)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Gemengd bouwafval
Description: Gemengd bouwafval
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zuiver steenpuin
Description: Zuiver steenpuin
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €300.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Stortafval klasse II
Description: Stortafval klasse II
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Stortafval klasse III
Description: Stortafval klasse III
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Gipsplaten
Description: Gipsplaten
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Cellenbeton
Description: Cellenbeton
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €300.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Asbesthoudend bouw- en sloopafval
Description: Asbesthoudend bouw- en sloopafval
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Afbraakhout
Description: Afbraakhout
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Vlakglas
Description: Vlakglas
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €300.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Landbouwfolie
Description: Landbouwfolie
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Harde kunststoffen
Description: Harde kunststoffen
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Graszoden
Description: Graszoden
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €300.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Oude metalen
Description: Oude metalen
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Grofvuil
Description: Grofvuil
Identifiant interne: A-BE-Z1XX-0083
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90510000 Élimination et traitement des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: IVBO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2025
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als inzamelaar van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: Registratie bij OVAM als inzamelaar in de zin van art.
   6. 1.3.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Registratie als vervoerder van afvalstoffen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Minimumeisen: De inschrijver, of in voorkomend geval de onderaannemer(s), moet(en) als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn in de zin van art.
   6. 1.2.1. van het VLAREMA
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Actuele (omgevings)vergunningMinimumeisen: De inschrijver beschikt over alle wettelijk nodige (omgevings)vergunningen voor het uitvoeren van de opdracht
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver toont deze diensten aan d.m.v. een attest die door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven of mee wordt ondertekend.Minimumeisen: Minstens 3 referenties
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor kwaliteitMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO9001) om de procedures rond kwaliteit te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Beheerssysteem voor milieuMinimumeisen: Geldig en gekeurd beheersysteem (bv. ISO14001) om de procedures rond milieu te borgen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een verklaring met betrekking tot de totale omzet gedurende de laatste 3 beschikbare boekjarenMinimumeisen: De inschrijver dient gedurende elk van de 3 beschikbare boekjaren een minimum jaaromzet van €600.000 voor te leggen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico'sMinimumeisen: Een geldig bewijs voorleggen
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kwaliteit van dienstverlening en ingezette middelen
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/207/189/2024
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Date limite de réception des offres: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 120 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/07/2024 10:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IVBO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: IVBO

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: IVBO
Numéro d’enregistrement: BE 214.015.751
Adresse postale: Pathoekeweg 41  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Pays: Belgique
Point de contact: Bert Bisschop
Adresse électronique: bert.bisschop@ivbo.be
Téléphone: +32 50456322
Télécopieur: +32 50456315
Adresse internet: http://www.ivbo.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: 3P Aanbieder van diensten
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: FPS Policy and Support
Numéro d’enregistrement: BE 0671.516.647
Ville: Brussel
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: Karnevest 3  
Ville: Brugge
Code postal: 8000
Pays: Belgique
Adresse électronique: WVL.REA.BRU.burgerlijk@just.fgov.be
Téléphone: +32 50473200
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 44343eaf-9b9b-46e4-8c30-e34d79d200ab-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: De opdrachtdocumenten zijn aangepast op 11/06/24.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4b397b89-3348-4c94-9248-d069612a1154 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350692-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures