Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Louvain: Services de conseil en matiËre d'infrastructure

2020/S 69-164221  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de prÈinformation sans mise en concurrence - Sans objet Belgique-Louvain: Services de conseil en matiËre d'infrastructure 2020/S 069-164221 Avis de prÈinformation
Le prÈsent avis est un avis de prÈinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant NumÈro national d'identification: 0316.380.841_17464 Adresse postale: Diestsepoort 6 bus 81 Ville: Leuven Code NUTS: BE242 Code postal: 3000 Pays: Belgique Point(s) de contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Courriel: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be TÈlÈphone: +32 16665750 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://wegenenverkeer.be Adresse du profil díacheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368074 http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368074
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Raamovereenkomst studieopdrachten voor diverse infrastructuurprojecten op gewestwegen binnen de provincie Vlaams-Brabant NumÈro de rÈfÈrence: AWV Vl-Br-X21/0/487-F01_0
II.1.2) Code CPV principal 71311300
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21o Wet Overheidsopdrachten. Het betreft een raamovereenkomst in de zin van art. 2, 35o Wet Overheidsopdracht, d.w.z. dat de opdracht wordt uitgevoerd d.m.v. de plaatsing van afzonderlijke bestellingen naargelang de werkelijke behoeften vanwege de aanbesteder voor de af te nemen hoeveelheden. Er worden aldus geen garanties gegeven inzake minimale afname aan de deelnemers aan de raamovereenkomst. De deelnemers aan de raamovereenkomst kunnen derhalve geen aanspraak maken op een minimale afname tijdens de duur van de raamovereenkomst. Het voorwerp van deze raamovereenkomst heeft betrekking op het in de markt plaatsen van studies en ontwerpen van infrastructuurprojecten (klassieke uitvoeringsstudies) in de breedste mogelijke zin. Bijkomend kunnen andere, meer gedetailleerde, opdrachten worden toegewezen, waaronder het inzetten van specifieke profielen. Deze raamovereenkomst zal worden gesloten met meerdere deelnemers. Deze raamovereenkomst zal worden toegewezen op basis van de gunningscriteria zoals vermeld in dit bijzonder bestek, meer bepaald in art. 81 Gunningscriteria (Wet Overheidsopdrachten). De concrete bestellingen zullen, i.f.v. de behoeften, toegewezen worden via minicompetitie in overeenstemming met dit bijzonder bestek, zie art. 43 Raamovereenkomsten (Wet Overheidsopdrachten) en in overeenstemming met de bepalingen van de specifieke offerteaanvraag. Gezien het een raamovereenkomst betreft met verschillende deelnemers waarvan - op moment van inwerkingtreding van de raamovereenkomst - niet alle voorwaarden kunnen worden bepaald, is het dus mogelijk dat er aanvullende of andere voorwaarden worden opgelegd middels het plaatsen van de concrete bestellingen.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111250 71220000 71241000 71242000 71243000 71244000 71247000 71300000 71320000 71311210 71311300 71322000 71322300 71322500 71355000 71400000 72242000 72310000 73110000 75130000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: BE24 Lieu principal d'exÈcution:
Vlaams-Brabant
II.2.4) Description des prestations:
De specifieke opdracht wordt beschreven in de opdrachtdocumenten van de minicompetitie. Het kan onder andere gaan over: ó volledige studie van kruispunten, ó volledige studie voor herinrichting gewestweg, al dan niet met riolering, ó volledige studie voor aanleg fietspad langs gewestweg, al dan niet met riolering, ó volledige studie voor herinrichting autodeelparking, ó volledige studie voor de bouw van kunstwerken, ó volledige studie voor de aanleg van een nieuwe weg, al dan niet met riolering, ó alle mogelijke deelstudies (zie meetstaat), ó het inzetten van technische profielen ter ondersteuning van de opdrachtgever (zie meetstaat). Tijdens de studieopdracht kunnen in functie van de resultaten van het studieonderzoek en de besprekingen met de opdrachtgever, de gemeente, departement MOW, de politie, De Lijn, de provincie,... wijzigingen aan de opdracht worden aangebracht. De opdracht omvat in hoofdzaak (niet limitatief):
   1.  de studie en het ontwerp voor de herinrichting van het gewestwegen, met eventueel de vervanging van de bestaande riolering door een gescheiden stelsel en op basis van de geldende regels van het BVR van 25.1.2013 (o.a. startnota, projectnota, evaluatienota enz...) en de subsidieregeling van VMM;
   2.  het opmaken van overeenkomstige onteigeningsplannen (indien nodig);
   3.  het uitwerken van gedetailleerde aanbestedingsbescheiden (plannen, bestek, opmeting en gedetailleerde raming);
   4.  het opmaken van het volledige dossier voor de omgevingsvergunningsaanvraag en andere noodzakelijke vergunningen;
   5.  assistentie bij het toezicht op de uitvoering van de werken;
   6.  kwaliteitsbewaking gedurende de ganse studieopdracht;
   7.  communicatie;
   8. 
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.3) Date prÈvue pour le lancement de la procÈdure de passation:
11/05/2020
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45111250 - Travaux d'étude géotechnique 
71220000 - Services de création architecturale 
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration) 
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71300000 - Services d'ingénierie 
71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes 
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71355000 - Services d'arpentage 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
72242000 - Services de modélisation de projets 
72310000 - Services de traitement de données 
73110000 - Services de recherche 
75130000 - Services d'appui aux pouvoirs publics