Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 02/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Louvain: Services de secours routier

2020/S 99-238087  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Belgique-Louvain: Services de secours routier

2020/S 099-238087

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 078-184330)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Numéro national d'identification: 0316.380.841_17464
Adresse postale: Diestsepoort 6, bus 81
Ville: Leuven
Code NUTS: BE242
Code postal: 3000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Courriel: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 16665750 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://wegenenverkeer.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372533

http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372533
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. Zeven percelen

Numéro de référence: AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_0

II.1.2)
Code CPV principal
50118000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze opdracht heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid op de autosnelwegen R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201 in de provincie Vlaams-Brabant door de incidentafhandeling - waarbij takelen en/of het signaleren van een verkeersbelemmering nodig is - te optimaliseren. Het actiegebied werd opgedeeld in zeven percelen. Deze opdracht duidt een vaste takeldienst aan om een betere en efficiëntere dienstverlening met de beste prijs/kwaliteitsgaranties voor de weggebruiker te garanderen bij defecten, ongevallen of andere incidenten in het verkeer. De verkeersveiligheid krijgt hierbij voorrang. Dit door tussenkomst voor: - het vermijden van ongevallen en files die ontstaan ingevolge een ongeval of een defect of de aanwezigheid van hinderende voorwerpen, door het onmiddellijk en efficiënt vrijmaken van de weg en zijn aanhorigheden en het afslepen van de beschadigde en defecte voertuigen naar het eerstvolgende afrittencomplex of een stelplaats, - het beveiligen van het verkeer en de betrokkenen tijdens de uitvoering van een takeling, - het beveiligen van een incidentlocatie en van de weggebruikers, door het altijd leveren en inzetten van signalisatievoertuigen met beveiliger en signalisatie. Het signalisatievoertuig hoeft niet uit te rukken wanneer de politie daar om vraagt (bv. signalisatie door brandweer, [...]), - het verzorgen van de noden van de inzittenden door het voorzien van de mogelijkheid van vervoer in het takelvoertuig of een bijkomend voertuig (anders dan het signalisatievoertuig) en het beschikken over de nodige accommodatie in het bedrijf, - het takelen van hinderende en/of achtergelaten voertuigen op de rijstroken, pechstroken of bermen van het actiegebied en het afslepen zoals beschreven in dit bestek, - het opruimen van hindernissen die een gevaar zijn voor de normale verkeersdoorstroming (o.a. lading, kadavers, (stukken) klapband, [...]) op de incidentlocatie en het afvoeren naar een depot (plaats te bepalen door opdrachtgever), - het uitvoeren van noodzakelijke reinigingswerken op de incidentlocatie na tussenkomst bij een panne, een ongeval of het verwijderen van hindernissen. Het takelen omvat:
   1.  het takelklaar maken = het op zijn wielen zetten van het voertuig op het horizontale weggedeelte en de nodige technische ingrepen;
   2.  het afvoeren = het bergen (het vervoeren op een ander voertuig) of het slepen (het vervoeren achter een ander voertuig). De weg omvat zowel de rijbaan als de aanhorigheden ervan zoals parkings, bermen, [...]. De takelbedrijven vormen een interventiedienst die in alle omstandigheden moeten meewerken aan een snel en vlot herstel van het wegverkeer. Ook in minder ernstige gevallen kan de inschrijver om hulp worden gevraagd omwille van zijn technische en professionele kennis. De dienstverlener moet in staat zijn om te werken aan voertuigen voorzien van eender welk soort motor of aandrijving om deze takelklaar te maken en/of te kunnen takelen. In dit bijzonder bestek wordt het volgende onder "de hinderverwekker" verstaan: de bestuurder, van het voertuig dat het voorwerp uitmaakte van de oproep, zijn burgerlijk aansprakelijke partij of zijn verzekeraar.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 078-184330

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Middels dit rechtzettingsbericht wordt een wijzigingsbericht gepubliceerd ter verduidelijking hoe de verwijzing naar de Tijdelijke Maatschap gelezen dient te worden. De verduidelijkingen zijn beschreven in het document "X21-0-481_RB1_verduidelijking_TM". Inhoudelijk werd er aan de documenten die oorspronkelijk werden gepubliceerd bij aankondiging, niets gewijzigd. De aanbestedingsdatum van
   2. 6.2020 om 10:00 blijft tevens ongewijzigd.

 
 
C L A S S E    C P V
50118000 - Services de secours routier